FANDOM


Poradnik redaktora zawiera wszystkie informacje, jakie są konieczne, aby z powodzeniem tworzyć i edytować artykuły na Gothicpedii. Jest to zbiór informacji z różnych źródeł, ale większość zawartej tu treści pochodzi z analogicznych artykułów na polskiej Wikipedii. W ramach Gothicpedii należy trzymać się pewnych zasad. Postępowanie według zasad ułatwi i przyspieszy pracę nad Wiki, a także zapobiegnie konfliktom i jałowym dyskusjom. Skorzystaj ze spisu treści poniżej, aby szybko przejść do interesującego Cię fragmentu.

Bardziej szczegółowe zasady i zalecenia

Oprócz przedstawionych powyżej powszechnie uznawanych zasad, prosimy zaznajomić się z następującymi bardziej szczegółowymi zasadami i zaleceniami, które zostały zaproponowane przez różnych twórców Guild Wars Wiki.

Zasady dotyczące treści artykułów

 • wyjaśniaj trudniejsze terminy
 • połącz swój wpis z dotychczasową treścią artykułu
 • usuwaj bezsensowne wpisy
 • podaj definicję zagadnienia artykułu na samym jego początku
 • staraj się nie stosować zewnętrznych odnośników (w tym miejscu twórz artykuły Gothicpedii)
 • twórz odnośniki tylko jeśli kontekst tego wymaga
 • unikaj sformułowań, które szybko się zdezaktualizują
 • pisz w sposób jasny dla czytelnika
 • sprawdź czy artykuł, który chcesz napisać już istnieje
 • sprawdzaj swoje informacje
 • rób podsumowania dyskusji (jeśli jest dłuższa)

Zasady stylistyczne

 • zwracaj uwagę na ortografię i interpunkcję (jak masz wątpliwości zajrzyj np. na http://polszczyzna.pwn.pl/ )
 • nie wstawiaj materiałów źródłowych verbatim (choćby były public domain)
 • łącz swój artykuł z innymi artykułami istniejącymi na Gothicpedii
 • unikaj stosowania wstawek w innych językach
 • przy większych zmianach, staraj się wypełniać Opis zmian
 • tytuł strony w pierwszym zdaniu i wyróżniony pogrubioną czcionką
 • ostrożnie z kolorem
 • ostrożnie z mnożeniem nagłówków
 • używaj krótkich list i niezbyt długich zdań
 • niech strona z artykułem będzie zrównoważona
 • umiejętnie używaj „miękkich” line breaks
 • unikaj sformułowań osobowych i form rozkazujących wszędzie gdzie to tylko możliwe (zamiast „ musisz napisać” – „należy napisać” etc.)

Styl pisania, poradnik dla autorów

Formatowanie

Wytłuszczenie

W pierwszym zdaniu, jeśli to niemożliwe w pierwszym akapicie, należy wytłuścić tytuł artykułu.

Nazwy, teksty obcojęzyczne

Nazwy, cytaty i fragmenty obcojęzyczne należy wyróżnić kursywą – np. Nagi instynkt (ang. Basic Instinct).

Układ tekstu

Podział na akapity

Tekst artykułu należy podzielić na mniejsze, logiczne fragmenty. Pisarskie standardy niektórych innych języków, zwłaszcza języka angielskiego, są w tej sprawie o wiele bardziej wymagające od polskich zwyczajów i wymagań, ale wydaje się że w tej sprawie warto wzorować się na obcych standardach. Standard angielski jest następujący:

 1. pierwszy akapit sumuje to, o czym całość tekstu będzie mówić;
 2. środkowa część każdego akapitu rozwija myśl swojego pierwszego zdania;
 3. ostatnie zdanie każdego akapitu oraz pierwsze zdanie następnego nawiązują wzajemnie do siebie;
 4. ostatni akapit nawiązuje do pierwszego i podsumowuje całość.

Tak skonstruowany tekst jest bardziej komunikatywny i przekonujący od tekstów mniej wyraźnie rozplanowanych czy wręcz chaotycznych.

Pierwszy akapit

W pierwszym akapicie powinna się znaleźć definicja pojęcia opisywanego w danym artykule oraz wytłuszczenie tytułu artykułu.

Przy dłuższych artykułach w pierwszym akapicie należy zawrzeć jego streszczenie. Język stosowany w pierwszym akapicie powinien być prosty.

Dłuższe cytaty

Dłuższe cytaty należy wyraźnie oddzielić przez wcięcie od tekstu co można uzyskać wpisując bezpośrednio przed cytatem (w tej samej linii) znak „:”

To jest naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, zaiste dłuższy cytat.

Czego nie należy robić?

Pytania

W artykułach nie należy stosować pytań jako figury stylistycznej, np.

I co to oznacza?

Określanie osób imieniem

Nie należy opisywać osób imieniem (jeśli mają imię i nazwisko), lecz pełnym imieniem i nazwiskiem, ewentualnie nazwiskiem lub inicjałem imienia i nazwiskiem.

...W lipcu 2003 roku Magda wystąpiła u boku......W lipcu 2003 roku Magda Wójcik wystąpiła u boku...

Czas gramatyczny

Z reguły należy pisać artykuły w czasie przeszłym i niewłaściwe jest stosowanie wyłącznie czasu teraźniejszego lub przyszłego.

Reguła ta wskazuje na to, że:

niewłaściwe jest pisanie w artykule zdań „wyłącznie w czasie teraźniejszym”, co nie wyklucza pisania w artykule „zdań w różnych czasach gramatycznych”.

Encyklopedia Wiedzy o języku polskim definiuje pojęcie czasu następująco: "Czas jest kategorią fleksyjną czasownika, której funkcja polega na określeniu momentu akcji, o jakiej mowa w zdaniu, w stosunku do momentu mówienia [...] w polskim są trzy czasy gramatyczne: czas teraźniejszy, czas przeszły i czas przyszły". Podane jest również, że "Tryb jest kategorią fleksyjna czasownika" (pod hasłem "kategoria fleksyjna" wyjaśnione zostało, że "jest to kategoria morfologiczna, wg której wyrazy się odmieniają [...] wg przypadka, liczby, rodzaju [ta ostatnia tylko dla przymiotników, zaimków przymiotnych i liczebników], osoby, czasy, trybu).

Formy odnoszące się do teraźniejszości

Nie należy używać sformułowań, które umieszczają tekst w kontekście teraźniejszości. Prawdziwe i istotne w chwili pisania, z biegiem czasu deaktualizują się.

Na przykład:

 • 9 grudnia 2005 roku organizacja XYZ obchodzi 25. rocznicę swojego istnienia.
 • Dziś...
 • Obecnie...

Subiektywne poglądy

Nie należy umieszczać w artykule własnych poglądów, opinii czy odczuć.

Przykłady:

 • Według mnie...
 • Moim zdaniem...
 • Dla mnie jest to...
 • Miasto dynamicznie się rozwija

Stosowanie skrótów myślowych

Nie należy stosować skrótów myślowych takich jak:

Lista piosenek Spice GirlsLista piosenek zespołu muzycznego Spice Girls
...podpisała wieloletni kontrakt z Pomatonem Emi......podpisała wieloletni kontrakt z wytwórnią płytową Pomaton EMI...

Omijanie orzeczenia

Nie należy używać równoważników zdania (powszechnych w innych wydawnictwach encyklopedycznych)

Płyta wydana w maju 2006.Płyta została wydana w maju 2006.
Od 2005 profesor Uniwersytetu WarszawskiegoOd 2005 jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego

Używanie języka potocznego

Należy unikać sformułowań stosowanych w języku potocznym.

...to typowa strzelanka TPP, osadzona w realiach sci-fi. Fabuła kręci się wokół losów grupy..., lecz zamiast tego ...gra należy do typowych gier TPP i jest osadzona w realiach sci-fi. Fabuła koncentruje się wokół losów grupy...
Zespół powstał w roku 1995 na gruzach zespołów...
...totalnacałkowita zmiana wyglądu auta.samochodu

Edycja strony – aspekt techniczny

Na stronach Gothicpedii możliwe technicznie jest wstawianie pewnych fragmentów kodu języka HTML i XHTML, które służą do tworzenia stron internetowych, nie jest to jednak specjalnie zalecane. Przy edycji i tworzeniu artykułów należy używać formatowania zgodnego z mechanizmem Wiki (tzw. WikiTagi), którego opis znajdziesz poniżej.

Poniżej znajduje się zbiór metod formatowania tekstu, dostępnych w ramach mechanizmu wiki:

Formatowanie spisu treści

Spis treści jest generowany automatycznie przez mechanizm Wiki, jeśli w tekście pojawią się więcej niż trzy nagłówki. Istnieją trzy komendy związane z formatowaniem spisu treści. Są to:

 • __TOC__ (w tym miejscu pojawi się spis treści)
 • __NOTOC__ (spisu treści w ogóle nie będzie widać na stronie)
 • __FORCETOC__ (wymuszone zostanie pojawienie się spisu treści)

Dodatkowo istnieje komenda __NOEDITSECTION__, która pozwala na zablokowanie możliwości edycji sekcji (domyślnie można edytować pojedynczą sekcję zamiast całego artykułu). Ściślej – znikną po prostu linki dające możliwość edycji ("[Edytuj]"), które standardowo pojawiają się przy tytule każdej sekcji.

Rozdziały, akapity, listy i linie

Opis / Wygląd przykładowy Kod do przykładu

Nagłówki – do sześciu znaków = obejmujących tekst. Pierwszego nagłówka nie powinno się używać, ponieważ jest nim tytuł całego artykułu. Zasadniczo najczęściej używa się nagłówków od drugiego do czwartego stopnia.

 • przykłady:

Część

Rozdział

Podrozdział

poziom 4

poziom 5
poziom 6
= Część =
== Rozdział ==
=== Podrozdział ===
==== poziom 4 ====
===== poziom 5 =====
====== poziom 6 ======

Nowe akapity – po prostu dwa razy naciśnij enter.
Wypróbuj w brudnopisie przez kliknięcie na linku "Edycja tej strony". Jeżeli naciśniesz enter tylko raz, nowy akapit nie zostanie utworzony.

 • przykłady:

Pojedyncze przejście do nowej linii nic nie robi.

Ale pusta linijka

rozpoczyna nowy akapit.

Pojedyncze przejście do
nowej linii nic nie robi.

Ale pusta linijka

rozpoczyna nowy akapit.
Wymuszenie nowego wierszaXHTML
 • przykłady:

Można wymusić przejście do nowej linii
bez rozpoczynania nowego akapitu.

Można wymusić przejście do nowej linii<br />
bez rozpoczynania nowego akapitu.
Lista nienumerowana
 • przykłady:
 • Listy są pożyteczne:
  • systematyzują tekst
  • przejrzyście wyglądają
* Listy są pożyteczne:
** systematyzują tekst
** przejrzyście wyglądają
Listy numerowane
 • przykłady:
 1. Wyliczenia (listy numerowane) też są pożyteczne
 2. bardzo systematyzują tekst
  1. łatwo się je czyta
# Wyliczenia (listy numerowane) też są pożyteczne
# bardzo systematyzują tekst
## łatwo się je czyta
Definicje
 • przykłady:
Pojęcie1 
Definicja pierwsza
Pojęcie2 
Definicja druga
; Pojęcie1 : Definicja pierwsza
; Pojęcie2 : Definicja druga

Listy złożone:

 • przykłady:
 1. Lista numerowana
  • Pierwszy element
  • Drugi element
 2. Więcej elementów
#Lista numerowana
#* Pierwszy element
#* Drugi element
#Więcej elementów
Wcięcia w tekście tworzy się przez rozpoczynanie linii od ":".
 • przykłady:

Tekst bez wcięcia

wcięcie pojedyncze
wcięcie podwójne
wcięcie wielokrotne
Tekst bez wcięcia
:wcięcie pojedyncze
::wcięcie podwójne
::::wcięcie wielokrotne
Tekst wycentrowany – XHTML
 • przykłady:
Tekst można centrować.
<div align="center">Tekst można centrować.</div>

Poziome linie rozdzielające – co najmniej cztery znaki = lub - w dowolnym miejscu wiersza

 • przykłady:

powyżej


poniżej


i jeszcze niżej

powyżej
----
poniżej
----
i jeszcze niżej

Polecenia formatujące, znaki specjalne

Opis Wygląd przykładowy Kod do przykładu
Wyróżnienia tekstu

Tekst pochylony
Tekst wzmocniony
Tekst wzmocniony i pochylony
Także w równaniach (wzorach): F = m a.

''Tekst pochylony''<br/>
'''Tekst wzmocniony'''<br/>
'''''Tekst wzmocniony i pochylony'''''<br/>
Także w równaniach (wzorach): '''F''' = '''''m''''' ''a''.

Częste błędy/ogólne zalecenia

Dywizy/pauzy na półpauzy

 • Dywiz ( - ) jest łącznikiem wewnątrzwyrazowym.
  • Dariusz Tylman-Kowalski
  • Gothic 5 będzie powstawał w latach 2015-2016
  • Misiek95 był kiedyś VSTF-em.
 • Półpauza ( – ) jest łącznikiem, który wstawia się między wyrazami; przed nim i po nim znajduje się spacja. Tego znaku używamy najczęściej.
  • Gomez – magnat występujący w Gothic.
  • Wrzód – choć zmęczony i głodny – postanowił dalej biec za Bezimiennym.
 • Pauzy ( — ) staramy się nie używać nigdy. Jeśli gdzieś taka jest – należy ją zastąpić półpauzą. Półpauzę można wstawić m.in. z menu „więcej +” w edytorze.

Ciekawostki

Ogółem ciekawostek należy unikać, bo ze stylem encyklopedycznym nie mają nic wspólnego.

Ciekawostkami nie są:

 • Informacje mało prawdopodobne, mało wiarygodne lub po prostu nieciekawe.
 • Identyczne twarze różnych postaci.
 • Wyjaśnienia imion postaci, co dane imię oznacza w danym języku (etymologia).
 • Informacje o rzeczach wynikających prosto z rozgrywki.
 • Odniesienia do np. świata rzeczywistego, filmów, literatury, innych gier itp., do których dany element gry nie jest wyraźnym nawiązaniem.
 • Dodatkowo administracja zastrzega sobie prawo do przeanalizowania i ewentualnego usunięcia ciekawostki, która wychodzi poza wymieniony wyżej zakres.

Poprawny zapis ciekawostki:

 • Pierwsza ciekawostka.
 • Druga ciekawostka.
 • Trzecia ciekawostka.

Galerie

Z galeriami na ogół nie ma problemu, ale można je wycentrować (parametr position="center" i dla podpisów captionalign="center"). Oprócz tego, jeśli gdzieś kod będzie wyglądał tak:

Wcześniejsza część artykułu<gallery>
Coś
Coś
Coś
</gallery>
Dalsza część artykułu

…to będzie należało również zamiast tej ogromnej przerwy wstawić {{clr}}.

Kategorie

Jeśli chodzi o kategorie, są dwie ważne sprawy:

 • Alfabetyczne sortowanie;
 • nielinkowanie ich.

Kategorie układamy w artykule zgodnie z alfabetem – wiadomo. Oprócz tego, nie linkujemy ich w artykułach (w polu „Typ” w infoboksie), bo celem linka jest rozwinięcie tematu, gdy strony kategorii zazwyczaj mają 3-4 słowa. Można je zalinkować, ale tylko wtedy, gdy to jest bardzo potrzebne, np. jako ewidentny link do listy.

Odmiana słowa Gothic

Czasami zachodzi potrzeba zapisania tytułu gry w odmienionej formie. Deklinacja wygląda następująco:

Przypadek Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Mianownik Gothic Gothiki
Dopełniacz Gothica Gothiców
Celownik Gothicowi Gothicom
Biernik Gothica Gothiki
Narzędnik Gothikiem Gothicami
Miejscownik Gothicu Gothicach
Wołacz Gothicu Gothiki

Zmiękczenia głoski „-iem” oraz „-i” sprawiają, że jedynie w narzędniku liczby pojedynczej oraz mianowniku, bierniku i wołaczu liczby mnogiej zapisujemy wyraz w takiej formie. Stawianie apostrofu po spółgłosce „c” jest błędem, ponieważ apostrofy służą do rozróżniania wyrazów zakończonych samogłoską w językach obcych.

Definicja

Poprawnie zbudowana definicja wygląda tak:

'''Słowo kluczowe''' – [kategoria] występujący/występująca w [gry]. [Dalsze informacje]

Na przykład:

'''Gomez''' – magnat występujący w [[Gothic]]. Jest szefem [[Stary Obóz|Starego Obozu]].

O czym należy pamiętać:

 • Pogrubienie słowa kluczowego;
 • półpauza;
 • rozdzielenie niepotrzebnych informacji od definicji – na samym początku podajemy tylko podstawowe kategorie, a dopiero później dalsze informacje wstępne.

Oczywiście można tworzyć rozbudowane definicje, ale w przypadku prostego artykułu powinny wyglądać tak, jak tutaj.

Gothic/Gothic I

Sprawa jest prosta. Gothic I przekierowuje do Gothic, więc w artykułach można spokojnie używać jedynej poprawnej nazwy Gothic.

Cudzysłowy

Niepoprawne wersje:

 • "Cośtam" – cudzysłów i kursywa jednocześnie;
 • "Cośtam" – niewłaściwe cudzysłowy.

Poprawne wersje:

 • Cośtam – kursywa;
 • „Cośtam” – polskie cudzysłowowy.

Zaleca się pierwszą poprawną, bo do niej nie trzeba kopiować poprawnych cudzysłowów polskich, schowanych w menu „więcej +” (dostępnych także na klawiaturze po przytrzymaniu przycisku Alt i jednoczesnym wywołaniu kombinacji na klawiaturze numerycznej – 0132 przywołuje lewy cudzysłów, 0148 – prawy). A jak już wybiera się jeden system, należy go zachować w całym artykule.

Formatowanie infoboksów

Najpoprawniejsze formatowanie infoboksu, na podstawie Szablon:Postać:

{{Postać
 |Imię         =
 |Obraz        =
 |Gildia        =
 |Poziom        =
 |Zawód        =
 |Miejsce zamieszkania =
 |Miejsce urzędowania =
 |Posiadana Broń    =
 |Posiadana Zbroja   =
 |Status        =
 |Występowanie     =
 |Wyznanie       =
 |Dubbing       =
 |Kod na przywołanie  =
}}

O czym należy pamiętać?

 • Brak niepotrzebnego słowa Szablon na początku;
 • }} w nowej linii;
 • pola, które zostają puste, nie należy kasować ani wstawiać po nich znaku/znaków zapytania, a także nie zostawiać niepotrzebnej spacji po znaku =;
 • niewstawianie słów insert czy spawn w polu Kod na przywołanie;
 • zamieniamy br-y na przecinki;
 • znaki równości w prostej linii (jedna spacja po najdłuższym polu w infoboksie; tutaj Miejsce zamieszkania).

Oprócz tego, jeśli infobox w niektórych polach ma podział na gry (np. w polu kod na przywołanie są linie GII i G3), należy ten infobox rozdzielić na zakładki tak jak np. tutaj.

Słowo „Rok”

W zdaniu typu:

 • Jan Kowalski ukończył Akademię Sztuk Pięknych w 1994 roku.

Powinno się wykreślić słowo rok. Jest to zasada redakcji encyklopedii pochodząca jeszcze z czasów encyklopedii papierowych, kiedy to dbano o to, aby hasło zajmowało jak najmniej miejsca.

Niepotrzebne sekcje końcowe

Na Gothicpedii nie korzystamy z takich sekcji jak Bibliografia czy Zobacz też (chyba że na stronach administracji).

Pisownia liter

Nazwy czarów, miejsc, przedmiotów, gildii oraz tytuły postaci piszemy małą literą, np. lord Andre, zamiast Lord Andre. Wyjątkiem są nazwy własne, takie jak: Khorinis, Stara Kopalnia, Artefakty Adanosa, Oko Innosa, Szpon Beliara oraz Nordmarczyk.

Twórczość fanowska

Użytkownicy mają możliwość publikowania twórczości fanowskiej na swoich osobistych blogach. Nie może ona jednak łamać ustaleń regulaminu Gothicpedii.