FANDOM


Ostrov Khorinis
877
Mapa Khorinisu
Mapa Khorinisu
Hlavní městoKhorinis
Národy  Myrtaňané, Skřeti, Jižané
Státní zřízení Autonomní provincie Myrtany
 -  Král Rhobar III. (pravděpodobně)
 -  Místodržící Larius (Poslední známý)
Rozloha cca. 3,5 km²
Počet obyvatel cca 700 (G2:Addon)
Náboženství:  Innosův kult (Oficiální) 
Měna Zlatý

Ostrov Khorinis byl zámořskou provincií Myrtanského království. Díky svým dolům na magickou rudu, byl ostrov pro království velmi důležitým. Ostrov má stejnojmenné hlavní město, které patří mezi největší na světě. Khorinis se nachází na východ od Myrtany a na sever od Jižních ostrovů, což z něj činí významné obchodní středisko.

Zemský znak

Khorinis má na první pohled podobný znak, jako měla Myrtana, za vlády prvních dvou králů. Při bližším prozkoumání však zjistíme, že znak Khorinisu se od toho myrtanského dost odlišuje. Je na něm vyobrazena jakási okřídlená obluda, na rozdíl od staré myrtanské stínové šelmy. Možná se jedná o mýtické stvořené ze starých dob, je možné, že obluda by mohla být i drakem.

Historie

Spáčův chrám

207

Skřetí vesnice, ve které se nacházel vstup do chrámu

Pravděpodobně nejstarší zmínka o Khorinisu pochází z doby tisíc let, před příchodem bezejmenného hrdiny na pevninu. Tehdy pět skřetích šamanů vyvolalo strašlivého arcidémona Spáče, ten se jim odměnil tím, že je proměnil v nemrtvé. Poté se Spáč uložil ke svému tisíciletému spánku. O deset let později pak dokončili skřeti pro Spáče velkolepý chrám, který se skládal z mnoha katakomb a chodeb. I tito skřeti byli proměněni v nemrtvé strážce či otroky.

Jharkhendarská kultura

137

Ruiny Jharkendharu

Je velmi těžké zařadit kulturu Jarhendaru do určitého časového období. Kultura mohla či nemusela existovat před vyvoláním Spáče. Jarkendharská kultura, vznikla na území v severozápadní části ostrova. Zdejší lidé vybudovali obrovské město, po kterém dnes nese název jejich kultura i území. Na Argaanu existují zmínky, které nasvědčují tomu, že staré Setarrifské království vedlo válku s Jarkenddharem. Ze samotné historie Jarkendharu víme, že se jeho obyvatelé rozdělili na dvě strany a došlo mezi nimi k občanské válce. Rozhněvaný Adanos, poté seslal na Jarkendhar velkou potopu. Je možné, že souběžně voda zatopila také Varant. Na dlouhá staletí byl pak Jarkendhar zapomenut.

Před příchodem myrtanských

127

Horská pevnost

Historie ostrova, mezi zánikem Jarkendharu a příchodem Myrtanských, je pro nás zahalena tajemstvím. V Hornickém údolí existoval klášter, ve kterém dříve žili bájní mniši, kteří se prý byli schopní proměnit ve zvířata. Zajímavá je také Horská pevnost, ke které existuje i dokument o vlastnictví. Z dokumentu je patrné, že Hornické údolí s pevností patřilo neznámému pánu, kterého zastupoval tzv. Purkrabí západních polí. Je tedy možné, že tato oblast ostrova byla samostatným územním celkem. Pevnost i okolní doly měly hodnotu 400 liber ve zlatě.

Khorinis myrtanskou provincií

802

Khorinis hlavní město ostrova

Khorinis byl pravděpodobně připojen k Myrtaně za vlády krále Rhobara I. Právě za jeho vlády bylo zřejmě vybudováno město Khorinis, jako správní středisko ostrova, založen Innosův klášter a v Hornickém údolí vystavěn mohutný hrad. Do čela Khorinisu byl od té doby jmenován králem vybíraný místodržící. Díky mnoha dolům na magickou rudu, došlo na ostrově k nebývalému rozkvětu.

Za vlády krále Rhobara II. vypukla válka se skřety. Král který ztratil Nordmar a jeho doly, nechtěl riskovat, že přijde i o Khorinis. Proto povolal dvanáct mágů, vedených Xardasem, kteří měli nad Hornickým údolím vyvolat bariéru. Bariéra se však díky zhoubnému vlivu Spáče, rozrostla do nevídaných rozměrů a trestanci v údolí ovládli Starý hrad. Král musel trestancům poté každý měsíc posílat vše o co si žádali, výměnou za magickou rudu. Tento systém úspěšně fungoval dalších deset let a Khorinis nadále vzkvétal.

Po bariéře

00000003

Galéra Esmeralda

Když bezejmenný hrdina porazil Spáče, bariéra byla tímto činem zničena. Trestanci poté zaplavili údolí Khorinisu, a Hornické údolí zůstalo vylidněné. To umožnilo skřetům údolí až na Starý hrad ovládnout. Do údolí navíc dorazili i draci, aby podpořili armádu temnot v tažení proti Myrtaně. Král Rhobar II. učinil poslední zoufalý pokus, o zabezpečení dolů na magickou rudu, a vyslal na ostrov stovku paladinů na své poslední lodi Esmeraldě. Velitel paladinů Lord Hagen se pak ujal kontroly nad ostrovem, a byla zde zavedena vojenská vláda. Khorinis však byl odříznut od světa a námořní obchod naprosto ustal, což vedlo k zvýšené poptávce po obilí, od khorinijských farmářů. Nejmocnější z nich, farmář Onar, však odmítl odvádět městu své obilí a povolal si na farmu žoldáky, čímž se rozhořela nová občanská válka.

110

Obléhání Starého hradu

Bezejmennému hrdinovi se nakonec podařilo všechny draky pobít. Poté si od paladinů vypůjčil Esmeraldu, aby se dostal na nedaleký ostrov Irdorath. Na Irdorathu bezejmenný porazil Nemrtvého draka a definitivně tak odvrátil dračí hrzbu od světa. Na Khorinisu však i přesto vládla dál pochmurná atmosféra, hrdina se navíc na ostrov nevrátil, což jistě lidem na naději nepřidalo. Lord Hagen zatím chystal válečné tažení do Hornického údolí. Můžeme se jen dohadovat, jestli bylo úspěšné. Podle Thoruse ovládli většinu Khorinisu skřeti a lidé byli zotročeni. Zdá se však, že Khorinis je nyní opět součástí říše Rhobara III.

Geografie

136

Pohled na Hornické údolí

Khorinis je jak se zdá, druhým největším ostrovem na světě (Hned po Argaanu). Ostrov se nachází na východ od pevniny a na sever od Jižních ostrovů. Celková rozloha ostrova činí přibližně kolem 3,5 km². Většina území ostrova leží ve vysokých nadmořských výškách. Ačkoliv se jedná o ostrov, přístup k moři je díky vysokých útesům značně omezený, taková území se nacházejí především v okolí města Khorinis, v menší míře na východě Hornického údolí a v částečně v Jarkendharu.

Klima a krajiny

Na většině území ostrova vládlo mírné přímořské klima. Hlavní oblast se nacházela v údolí Khorinisu, oblasti v přímém sousedství města Khorinis. Zdejší oblast byla tvořená rozsáhlou nížinou, s příhodnými podmínkami pro zemědělství. Velké zemědělské oblasti, kde se pěstovalo obilí a tuříny, byly střídány rozsáhlými lesy. Obydlena byla především jižní polovina údolí. Na severu se nacházely nehostinné oblasti s kaňony a jezery, kde žily nejnebezpečnější zvířata, především vzácný Černý troll. Na severozápadě sousedilo údolí s Jarkendharem, od kterého bylo odděleno nepřechodným pohořím. Na jihu údolí pak hraničí s Hornickým údolím.

140

Jharkendharské pláže

Klima Hornického údolí je téměř stejné jako v údolí Khorinisu, s tím rozdílem, že se rozkládá ve vyšších nadmořských výškách. Hornické údolí je tvořeno rozsáhlou nížinou na východě, kde je ohraničováno mořem. Na západě se pak od severu k jihu táhnou vysoká pohoří. Ve zdejších horách se nacházelo mnoho nalezišť magické rudy. Ráz údolí se během invaze skřetů proměnil k nepoznání. Na severozápadě se v důsledku příchodu Ledového draka vytvořila zaledněná oblast. Většina údolí se pak proměnila v nehostinné a kruté místo, nahánějící strach i těm nejotrlejším povahám.

Poslední oblast, Jharkendhar se od zbytku ostrova odlišovala natolik, jak jen to bylo možné. V oblasti vládlo subtropické až tropické klima, na východě se rozkládaly bažiny zatímco na sveru se rozkládal dokonce pouštní kaňon. Terén této vyprahlé oblasti byl zvrásněný, plný úzkých průsmyků.

Vodstvo

138

Pohled na Hornické údolí uprostřed jsou k vidění nejdelší řeky ostrova

Územím ostrova protéká pět řek a nachází se kolem osmi jezer či jezírek. Nejdelší řeka na ostrově se nachází v Hornickém údolí. Tato řeka pramenila ve vysokých horách na západě a spadala vodopádem do údolí, které bylo za časů Nového tábora přehrazeno hrází. Díky tomu zde vznikla rozsáhlá hráz. Dále řeka pokračovala přes celé údolí na východ, kde se do ní vlévala řeka, pramenící vysoko v horách na jihu. Zde již byl tok vody velmi dravý a spadal z vysokého útesu do moře. Druhá jmenovaná řeka pramenila jak již bylo psáno na jihu, pod zdejším vodopádem se vytvořilo jezero, z kterého odváděla vodu ještě druhá řeka, tekoucí rovněž na východ, řeka však neústila přímo do moře, naopak v blízké vzdálenosti od pobřeží se v průběhu let nashromáždila stojatá voda, díky čemuž vznikly rozsáhlé bažiny. Právě zde se kdysi nacházel Bažinný tábor. Dvě méně významné řeky pak protékaly přes údolí Khorinisu, a vytvořily zde malá jezera.

Obyvatelstvo

1036

Občané Khorinisu, poslouchající kázání

Khorinis patří k územím s největší hustotou osídlení. Odhadem zde žilo na 700 obyvatel, což je stejně jako v samotné Myrtaně. Za dlouhých deset let, byli za magickou bariéru nad Hornickým údolím vhazováni zločinci a jiné nepohodlné osoby. Díky tomu po pádu bariéry zaplavili ostrov bandité, kterých zde nakonec bylo víc než slušných lidí. Bandité si zakládali různé malé tábory, ten největší se nacházel v Jharkendaru, kde měli svou základnu. K jiným lidem, stojících mimo zákon patřili i piráti, žijící v Jharkendaru, kteří v době rozkvětu přepadávali obchodní lodě směřující na Khorinis. V údolí Khorinisu se drtivá většina obyvatel živila zemědělstvím lovem a ve městě pak obchodem. V hornickém údolí žily také domorodé kmeny skřetů. Na Khorinisu převládala víra v Innose, někteří zřejmě pod vlivem Mágů Vody věřili i v Adanose a tak jako všude, se zde dali najít i vyznavači Beliara. Za dob bariéry získal mnoho přívrženců, kteří se mylně domnívali, že se jedná o boha, i Spáč.

Lidská sídla

13

Starý hrad za časů slávy

Na Khorinisu se nacházelo mnoho větších či menších lidských sídel. Jediné a zároveň největší a hlavní město, byl Khorinis. V Khorinisu žila zhruba čtvrtina obyvatel celého ostrova. Město mělo vlastní přístav, bylo střediskem obchodu a administrativním centrem. V okolí Khorinisu se pak nacházely především farmy, byly to následující: Akilova, Sekobova, Bengarova, Onarova a Lobartova. Farny nesou vždy název po svém aktuálním vlastníkovi. Náboženským střediskem ostrova byl pak klášter, vybudovaný zřejmě za vlády Rhobara I. Zdejší mágové Ohně, měli velký vliv na obyvatele ostrova. V Hornickém údolí byl nejvýznamnějším lidským sídlem mohutný Starý hrad vybudovaný na ochranu dolů. Za časů bariéry se zde nacházel také Nový tábor a Bažinný tábor. V Jharkendaru se pak nacházely další dva tábory, byly to Tábor pirátů a Tábor banditů.

Náboženství

77

Klášter byl náboženským střediskem ostrova

V dávnověku hrál největší roli v životě obyvatel Adanův kult (V Jharkendaru), jehož chrám se zde dokonce nachází. S příchodem Myrtaňanů a následnou kolonizací ostrova převládl i zde Innosův vliv. Krom kláštera se zde nachází ještě chrám v Hornickém údolí. Krom toho je území ostrova pokryto rozsáhlou sítí Innosových svatyň. Všichni zájemci o vstup do kláštera, řízeného velkou radou, museli odvést poplatek tisíc zlatých a k tomu ovci. K Beliarovým přívržencům na ostrově se řadili především skřeti, dále k nim patřili i někteří lidé (Bandita Raven a Xardas). Ostrov byl dokonce sužován Beliarovými následovníky Pátrači.

Správa ostrova

230

Khorinijská radnice, administrativní centrum ostrova

Khorinis byl nedílnou součástí Myrtanského království. Díky své vzdálenosti se jednalo o provincii, která se těšila rozsáhlé samostatnosti. Panovníkem ostrova byl samozřejmě myrtanský král, který zde byl zastupován místodržícím. Ostrov Khorinis měl svého vlastního soudce i vojenské jednotky. Po dlouhá léta zde vládl neoblíbený a neschopný místodržící Larius. Za jeho vlády docházelo ke korupci a podvodům. Dokonce zde působil zlodějský cech, s jehož přítomností se neuměl guvernér vypořádat. Souce byl úplatný a mohlo tak dojít i k nespravedlivým soudům. K největším skandálům zde zřejmě patřily falešné akcie na rudné doly. Rozsáhlé pravomoci v oblasti práva měla i Innosova církev, právě ta vyšetřovala falešné akcie k rudným dolům. Pokud se do nějakého případu vložila církev, jednalo se zpravidla o výjimečný stav, církev exemplárně trestala viníky a těšila se velké autoritě.

1035

Nejvyšší rada mágů

S příchodem paladinů na ostrov, po pádu bariéry, zde byla zavedena vojenská vláda. Paladinové okamžitě nastolili několik změn ve správě ostrova. Larius, sice zůstával oficiálně nadále místodržícím, avšak byl odsunut do ústraní. Skutečnou moc nad ostrovem převzal lord Hagen. O svou moc přišel i soudce, jehož nahradil Lord André, který byl mnohem spravedlivější. Lord André také převzal kontrolu nad domobranou města. Paladinové také vydali nařízení, podle kterého nesměl do Horní čtvrti Khorinisu žádný cizinec. Přístup do města byl také zakázán všem, kteří neměli propustku. Farmáři v okolí města si stěžovali, že daně jsou příliš vysoké, stát nejen, že je připravoval o obživu, ale nedokázal je ani ochránit před nájezdy banditů a skřetů. Onar, mocný velkostatkář se rozhodl proti vládě vzbouřit a na svou ochranu si najal cizí žoldnéře. V této době se tak moc Myrtany nad ostrovem smrskla za městské hradby. V současnosti je však ostrov zřejmě pod plnou kontrolou krále Rhobara III.

Ekonomika

240

Magická ruda

V dobách míru, khorinijská ekonomika díky mnoha zdrojům vzkvétala. Nejdůležitějším faktorem pro prosperitu ostrova byly doly na magickou rudu v Hornickém údolí. Na ostrově se nacházely největší zásoby této vzácné rudy, hned po Nordmaru. Doly byly vlastnictvím království a veškerá ruda se vyvážela do Myrtany, to ovšem neznamená, že by na tom obyvatelé Khorinisu nijak strádali, právě naopak. Zdejší obchodníci, například Fernando vlastnili obchodní lodě, na kterých se převážela ruda na pevninu. A za převoz vybírali zřejmě vysoké poplatky. Zřejmě se zde dařili i kovářům, kteří vyráběli zbraně z magické rudy, které byly nejdražší. Není tajemstvím, že na Khorinisu žili ti nejlepší kováři z celé Myrtany.

K dalším důležitým odvětvím ekonomiky patřilo i zemědělství. Pěstovalo se zde především obilí a tuříny, chovaly se především ovce. Ovšem khorinijská zemědělská produkce nedokázala pokrýt spotřebu přelidněného ostrova a ostrov byl závislý na dovozu. Tato nevýhoda se plně projevila po odtrhnutí Onara, v době kdy byl navíc ostrov izolován od zbytku království. Obyvatelé se pak stali závislí na potulných obchodnících, kteří nakupovali na farmách a ve městě pak své zboží draze prodávali. V menší míře se pak na Khorinisu vyrábělo výborné klášterní víno. V Jharkedharu se pak nacházely zlaté doly, které však ke svému vzestupu využívali bandité.

Vojenská posádka

1034

Cvičící domobrana

Khorinis byl pro Myrtanu strategicky důležitým územím. V dobách míru, nebylo třeba, aby byla na ostrově příliš velká posádka. Situace se příliš nezměnila ani po vytvoření bariéry. Hornické údolí bylo ovládnuto trestanci a ti uzavřeli s králem dohodu, takže dodávky rudy i její bezpečí bylo zajištěno. Navíc se za bariérou nacházeli všichni khorinijští skřeti a v té době měla ještě Myrtana dost sil, aby zachovala svou svrchovanost nad mořem. Po pádu bariéry se však celá situace změnila. Z Hornického údolí uprchli téměř všichni trestanci a zaplavili údolí Khorinisu. Hornické údolí pak ovládli, jak již bylo psáno výše, skřeti.

Aby král celou situaci vyřešil, vyslal na ostrov stovku paladinů na své poslední lodi Esmeraldě. Ti měli ostrov udržet až do chvíle, než by naplnili podpalubí Esmeraldy magickou rudou. Poté se měli vrátit do Myrtany a ponechat ostrov svému osudu. Paladinové dosáhli z počátku několika úspěchů, podařilo se jim převzít město a zabezpečit Starý hrad, avšak obnovit dodávky magické rudy se ukázalo jako zhola nemožné. V jednu chvíli tak museli vojáci na Khorinisu čelit hned třem oponentům zároveň, banditům, žoldákům a skřetům. V této době tak byli vojáci schopni zaručit bezpečnost pouze opevněních sídel.

Kultura

Kultura a zábava

1037

Noční zábava u Červené lucerny

Kulturní tradice na Khorinisu jsou téměř totožné jako v Myrtaně. Obyvatelé se rádi bavili v hostincích a na trzích. Zde si vyměňovali nejnovější novinky a v některých podnicích se dokonce konaly závody v pití alkoholu (Např. Krčma u Mrtvé Harpyje). Obyvatelé Khorinisu také milovali souboje, stejně jako jejich bratři v Myrtaně. Jediná lidská aréna se však za časů bariéry nacházela na Starém hradě. Proto se souboje konaly tajně v uličkách khorinijského přístavu. Neméně důležitý byl i církevní život, lidé byli značně zbožní a modlili se u Innosových oltářů, kam nosili i dary ve formě jídla a zlaťáků. Snad nejoblíbenějším podnikem všech mužů byla Červená lucerna, prý nejkrásnější nevěstinec celé Myrtany, kam se s oblibou sjížděli námořníci ze všech koutů světa.

Architektura

767

Pozůstatky Jharkendharské architektury

Ostrov je plný skutečných klenotů architektury. Nejstarší stavební památky se nacházejí zřejmě v Jharkendaru, jedná se o obrovské starověké město, kde se nachází i jediný známý Adanův chrám světa. Jharkendarští vystavěli i stupňovité pyramidy v údolí Khorinisu. V Hornickém údolí se pak nachází mnoho skřetích památek, monumentální komplex Spáčova chrámu, skřetí aréna a dokonce sochy skřetů. Tyto památky svědčí o vyspělosti skřetí kultury. Mezi památky, které byly vystavěny lidmi ve starých dobách patří Stará citadela, Horská pevnost či Zamlžená věž v Hornickém údolí. V údolí Khorinisu se pak nachází i několik starých strážních pevnůstek. Novodobá architektura Khorinisu je již ryze myrtanská, avšak i tak má svůj svébytný ráz.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.