FANDOM


Předcházející:

Obléhání Faringu

Současně:

Obléhání Starého hradu

Následující:

Bitva o Vysokou pec

Obléhání Vengardu
803
Konflikt:

Velká skřetí válka

Kdy:
  • 999-1000 po vyvolání Spáče (Pravděpodobně)
Místo:

Gotha

Výsledek:

Vítězství Myrtany

Strany

Myrtanskyznak Myrtanské království

Skřetí znak Skřeti

Velitelé
  • Bretack
  • Zarack
  • Gnorock
  • Makosh
  • Krusgavt
Síla
  • 50 - 100? mužů
  • 150 - 200 skřetů
Ztráty

Velmi mnoho, skoro všechno civilní obyvatelstvo

Většina armády

  [Zdroj]
Velká skřetí válka

Bitva u Vysoké peceBitva o MonteruObléhání GothyBitva o Východní souostrovíObléhání FaringuObléhání VengarduObléhání Starého hraduBitva o ArdeuBitva o Vysokou pec

Obléhání Vengardu bylo jednou z nejdůležitějších bitev Velké skřetí války. Skřeti se zde pokusili zdolat hlavní město Myrtany a tím ji definitivně pokořit. Po velkých ztrátách

Předcházející události Editovat

Válka zuřila již několik let, a poté, co skřeti dobyli Nordmar, kde se odehrála první bitva mezi říší a skřety, vtrhli skřeti několika proudy do Myrtany. Země vyčerpaná Rhobarovou dravou expanzí nebyla schopna vzdorovat, králova vojska totiž byla roztažená nejen po celé Myrtaně, ale také v severním Varantu, který král ovládal. Navíc vypukaly rolnické vzpoury, které král tvrdě potíral. Skřeti si brzy podmanili západní část říše, s bohatými doly na zlato a následně pomohli Hashisinům vyhnat Myrtaňany z Varantu. Po tomto vítězství vpadli skřeti do středozemí, kde dobyli bohatou Monteru, a opravdu velkou ránou královým silám byl pád Gothy, velitelství paladinů. S celé říše vzdorovalo jen samotné hlavní město a nejmohutnější hrad říše Faring. Král se již mohl opírat pouze o své doly na magickou rudu na Khorinisu, vždyť jen díky dodávkám z ostrova říše doposud vzdorovala, válka všeho všudy trvala již skoro deset let. Avšak bariéra, která zaručovala kontrolu nad Hornickým údolím na ostrově, byla zničena bezejmeným hrdinou, pozdějším králem Rhobarem III. Tím byly dodávky rudy do Myrtany narušeny, a navíc bylo královské loďstvo v námořní bitvě zcela rozdrceno- říši zůstala jen jediná velká válečná loď, Esmeralda. Ta nyní kotvila ve Vengardském přístavu.

Skřeti začínají s obležením Editovat

44

Skřeti téměř dobyli i Královský palác

Netrvalo dlouho a skřeti se odhodlali k rozhodujícímu útoku. K Vengardu byla vyslána obrovská armáda, pod velením 10 velitelů, z nichž pět známe jménem. Královské síly byly na obležení připraveny. Hlavní město se rozkládá na vysokém útesu, jeho poloha je ze strategického hlediska vynikající. Vengard také disponuje mohutnými hradbami, ty z něj činí nejmocnější pevnost světa. Skřetí síly se skládaly ze 150 až 200 mužů. Armáda měla výbornou morálku, skvěle cvičené elitní válečníky, podpořena několika šamany. Skřeti se také mohli spoléhat na zásobování z nejbližších osad, které měli pod kontrolou. To na Myrtanské straně vládla zcela jiná situace. Síly krále se skládaly z 50 až 100 mužů (vyjma 100 paladinů, kteří byli později posláni na Khorinis). Ve městě žilo až 500 civilistů. Myrtaňané se také nemohli spolehnout na zásobování zvenčí, jelikož jediný hrad v králově držbě byl již zmíněný Faring, a ten byl rovněž obléhán. Avšak přeci jen měli Myrtaňané jednu výhodu, a tou byla motivace Všichni totiž věděli, že jestli město padne, bude to konec říše, svobody a jejich víry. Skřeti rozbili své tábory od přístavu, kde zaujali pozice na vrchu nad přístavem, čímž mohli značně znepříjemnit případné pomoci z moře, dostat se do města. A pak se jejich linie táhly kolem hradeb až k poslední třetí bráně, respektive nordmarské bráně. V prvých dnech bylo ve městě přítomno mnoho paladinů. Král dlouho přemýšlel co dělat a nakonec ho napadla riskantní myšlenka- povolal Lorda Hagena, jednoho ze svých nejvěrnějších generálů, a rozkázal mu, aby vzal stovku paladinů a nalodil se na Esmeraldu. Poté měl odplout na Khorinis, a přivést odtamtud magickou rudu. Bez ní se neměla Esmeralda vracet. Loď tedy vyplula. Byl to velice hazardní podnik, ale král již neměl co ztratit.

Pád a vyplenění města Editovat

45

Poničená Nordmarská brána, právě tudy skřeti pronikli do města

Hlavní město vzdorovalo celé měsíce, skřeti vybaveni beranidly a katapulty dlouho nedokázali prolomit houževnatý odpor na hradbách. Obrana však utrpěla hrozivé ztráty, mnoho lidí padlo, a po městě se rozmohly nemoce. Ve Vengardu se každý den pohřbívalo, jak dokazují dochované hřbitovy po celém městě. Skřeti dlouho hledali slabinu obrany. Útok na Jižní čtvrť (někdy také východní), znemožňovala z jedné strany řeka a z druhé moře. Hradby kolem druhé brány zase byly příliš silné, díky obrovské Severní věži. Nakonec však skřeti přece jenom našli vhodné místo pro generální útok. A to u třetí (Nordmarské brány)- zde jde teren mírně do svahu, avšak v těchto pozicích se skřeti nacházejí na svahu a pod nimi je právě brána. Skřeti přivezli pravděpodobně velká beranidla k bráně, všechny katapulty byly namířeny právě na hradby okolo levobřežního města. Po několika dnech bombardování hradby kolem levobřežního města zcela zmizely. Beranidlo zcela zničilo třetí bránu, hradby byly prolomeny. Skřeti se za velikého pokřiku a hrůzostrašného bubnování vrhli přes trosky hradeb. Obránci se snažili zorganizovat odpor, avšak bez úspěchu. Mnozí paladiné byli pobiti. Významný paladin Javier si uvědomil že je marné vzdorovat a spasil si život útěkem (později založil Reddock, významné středisko odporu proti skřetům na východním pobřeží). Obrana města se zhroutila, přeživší vojáci prchali za velikého chaosu spolu s civilisty na hrad. Zoufalý král sledoval vše z balkonu svého paláce. Cobryn mu přiběhl říct, že vše je ztraceno. Král se otočil ke svým mágům, kteří byli v komnatě a s jejich a nejvyššího mága království Korryptovou pomocí byla nad celým městem vyvolána mohutná bariéra. Skřeti, kteří právě dorazili na nádvoří hradu, připraveni na to, že zabijí krále, se dali před bariérou na úprk. Bariéra pohltila celé město a rozdělila skřetí armádu na dvě části. jedna část zůstávala před bariérou, avšak nedostalo se jí již žádné podpory od skřetího vůdce Kana, který mezitím s pomocí Xardase konečně dobyl Faring a stal se fakticky nejmocnějším vládcem Myrtany. Armáda, která zůstala ve městě se brzy vzpamatovala, avšak neodhodlala se útoku na hrad, kde mezitím obránci opevnili své pozice. Místo toho se skřeti dali do plenění města. Levobřežní město bylo až na pár domů zcela srovnáno se zemí, vyloupeno a jeho obyvatelstvo pobito. Jedině Innosův chrám se uchoval v celé své nádheře, neboť se sem z hradeb stáhnul paladin Markus s několika muži, a bránili chrám vlastními těly. Ostrovní čtvrť i pravobřežní východní čtvrť skřeti nechali téměř nedotčené. Místo toho se opevnili ve všech městských ulicích. Vůdci se usídlili v největších a nejbohatších domech ve městě. Téměř všechno civilní obyvatelstvo však bylo nemilosrdně pobito. Přežilo i s vojáky pouze na 70 lidí, ukrytých na hradě.

Příchod bezejmenného a osvobození města Editovat

46

Vytvoření bariéry nad Vengardem

Morálka obránců byla velmi špatná, zásoby se každým dnem zmenšovaly. Avšak Abe, pověřený králem poctivě dohlížel, aby byly příděly jídla spravedlivě rozdělovány mezi obyvatelstvo. Nejvyšší velitel obrany města, paladin Cobryn se spolu se svými muži pokusil vydobýt zpět Východní čtvrť. Uspořádali výpad, ten byl však skřety rozprášen, a Cobryn musel spěšně ustoupit do hradu. Jeden z paladinů, Thordir, prchl na Jižní věž, kde se schoval před skřety. A právě v této kritické chvíli se do města teleportoval Bezejmenný hrdina, mnohými považován za spasitele. Ten výrazně pozvedl morálku ve městě, spolu s paladiny Georegem a Thodirem se mu podařilo zabít všech pět velitelů ve městě, královské síly tak mohly přejít do ofenzivy a město bylo opět dobyto zpět. Avšak bariéra nebyla stržena, s tím, že to se stane teprve až Myrtana bude opět svobodná.

Vražda krále a nejvyšších hodnostářů říše Editovat

1130

Skřetí armáda ve svém ležení před Vengardem

Nekromat Xardas odhalil, že válka skončí teprve až bude svět zbaven vlivu bohů. K tomu byla potřeba získat artefakty Adana a zničit je, dále zabít Beliárova vyvoleného Zubena a Innosova vyvoleného Rhobara II. Bezejmenný dlouho přemítal o morálnosti celého činu a poté vyhledal Leeho, bývalého generála krále, kterého dal Rhobar vrhnout do bariéry na základě nepravdivého obvinění, že zabil královnu. Hrdina a Lee se teleportovali do města a vtrhli do královského paláce, kde nic netušící král právě seděl na svém trůnu. Vypukl strhující boj, nakonec Rhobar padl pod ranami obou mužů. Náhle došlo k velké bitce v paláci, všichni významní lidé byli povražděni. Korrypto, nejvyšší mág ohně i Cobryn. Král padl a hrdina odešel do jiné dimenze spolu s Xardasem. Lee mezitím shromáždil nové síly, bariéra byla stržena a nový vůdce porazil armádu skřetů před městem a město bylo znovu vybudováno, avšak bylo již jen stínem své někdejší velkoleposti a slávy.