FANDOMMontera
466
960
0000s0004
Znak města na teleportu Mapka města
Status: Město
Země
 - Poloha
Myrtanské království
 - Středozemí
Vláda města
 - Správce města
 - Centrum

 Varek, Kan
 -Palác
Počet čtvrtí Tři
Informace o obyvatelstvu
 - Počet obyvatel
 - Náboženství

cca 50 (G3) po osvobození
 - Innosův kult

Montera byla druhým největším městem Myrtany hned po hlavním městě Vengardu. Montera se nacházela v úrodném středozemí a tak proslula i jako obilnice celé říše. V Monteře se také dařilo obchodu, který se zde soustředil díky křižovatce obchodních cest.

Popis města Editovat

Montera byla druhým největším městem Myrtany a dala se rozdělit přibližně na tři části. Centrem města byl hrad, zatímco pod ním se rozkládalo samotné město. Na jihu se pak nacházela čtvrť s chrámem, která za nadvlády skřetů sloužila jako tábor otroků. Montera byla zajímavá také tím, že stoupala poměrně strmě vzhůru a tak se město rozkládalo v úrovni cimbuří hradeb. Podoba města zůstala po většinu let zachována. Předměstí Montery bylo tvořena mnoha farmami, které tvořily základ bohatství města. Zde si popíšeme jednotlivé části města.

Hrad Editovat

961

Hrad v Monteře

Hrad ve městě byl mocnou a strategicky důležitou pevností v oblasti. Stavba byla velmi podobná pevnostem Gotha a Faring, nacházejících se dále na sever od města. Zároveň byl hrad sídlem městské vlády a zdejších vojáků. Za skřetí nadvlády jej osídlili skřetí velitelé, nejdříve Varek a později Kan. Hrad se skládal s paláce pána města a přilehlého nádvoří, které byly opevněny hradbou, oddělující tuto část od města. Hradba byla zpevněna dvěma mohutnými věžemi, které tvořily dominantu města.

Město Editovat

853

Náměstí ve městě

Samotné město se rozkládalo pod hradem. Soustředil se zde městský obchod a veškerý život. Kolem náměstí se rozkládaly hlavní budovy města, nechyběly zde sklad, hospoda ani kovárna a také studna. Na západě vedly z náměstí schody dolů k bráně, která tvořila hlavní vstup do města. Na severu kolem hradu se rozkládala část města s arénou, za skřetí nadvlády se zde soustředilo mnoho gladiátorů.

Tábor otroků a chrám Editovat

963

Tábor otroků

Poslední část města se nacházela na jih od hradu. Ve zdejší části se nacházel Innosův chrám, který byl za skřetí nadvlády zničen. Právě přes zdejší hradby pronikli skřeti do města. Za jejich nadvlády se tato část města nejvíce změnila, kolem chrámu vyrostl tábor otroků, který byl po skončení Velké skřetí války nahrazen normálními domy a chrám byl opět opravován, včetně hradeb.

Kultura a pamětihodnosti Editovat

962

Monterská aréna

Montera byla poměrně zajímavým a živým městem. Obyvatelé Montery se za skřetí nadvlády bavili především souboji v aréně, ten nejlepší válečník pak obdržel titul Šampion Montery. Mnoho obyvatel se také rádo pobavilo v místním hostinci. Montera byla také před válkou zřejmě náboženským centrem středozemí. Nejbližší Innosovy chrámy se totiž nacházely až v Geldernu a Faringu. Skřeti chrám sice zničili, ale později jej sami začali opravovat, zřejmě jej chtěli zasvětit Beliarovi.

Historie Editovat

Ranné dějiny a pád města Editovat

964

Hradby zničené během obléhání

Montera byla zřejmě jedním z nejstarších měst Myrtany, protože v době skřetí invaze již byla rozvinutým a prosperujícím městem. Zdá se, že za války byla i Montera, podobně jako většina důležitých měst bráněna posádkou paladinů. Mezi muže bránící Monteru patřil i Wenzel. Skřeti jednoho rána město obklíčili absolutně zaskočené a během jednoho dne jej dobili. Ti kdo si nespasili život útěkem byli buď pobiti a nebo zotročeni. Jižní část města byla zle poničena, hradby ve zdejším úseku úplně zmizely. Novým vládcem města se stal uznávaný skřetí velitel Varek.

Varekova vláda Editovat

V době Varekovy vlády zahájili skřeti po celém světě vykopávky, protože pátrali po artefaktech prastarých. I Varek uposlechl tento rozkaz a vykopávky se tak konaly i v Monteře. Skřeti zřejmě věřili, že pokud zde mají být nějaké artefakty, budou jistě uschovány ve chrámu. Chrám byl natolik zpustošen, že z něj zůstali jen obvodové zdi. V jeho troskách museli pátrat otroci, s nimiž bylo zacházeno nelidským způsobem. Město krom skřetů bylo také hlídáno mnoha skřetími žoldáky.

965

Chrám zničený za skřetí nadvlády

Stejně jako v Myrtaně, i zde se vytvořil proti skřetům postupně odboj. V lesích na západ od Montery se nacházel povstalecký tábor Okara, v jehož čele stál paladin Roland. Rolandovi muži se soustředili na získání Montery, zatímco jedni pronikli jako špioni do města, druzí se po družinách shromažďovali kolem města. Přesto jak se zdá, se rebelům nepodařilo zmocnit se města. Krom toho měly monterské farmy také problémy se zloději obilí, proti kterým nekladli neschopní žoldáci téměř žádný odpor.

Montera za občanské války Editovat

966

Rekonstrukce chrámu ke konci skřetí nadvlády

Velká skřetí válka nakonec skončila převahou Myrtany. Lidé se zmocnili mnoha měst a skřeti byli donuceni ustoupit na jih. Varek zemřel a nebo zmizel neznámo kam. Novým vládcem Montery se v té době stal Kan, nejvyšší ze skřetích velitelů. Ten uzavřel spojenectví s člověkem, Thorusem, který ovládal Trelis. Společnými silami čelili Gornovi, který ovládal Gothu. Díky tomu vypukla skutečná Občanská válka. Největší konflikty se odehrávaly právě na sever od Montery, kde dokonce byly farmy strženy a místo toho zde byl vystavěn tábor skřetí armády. Kan nakonec odešel do Okary, kde chtěl dostat s jednoho s mágů Vody, důležité informace, které by mu pomohly k vítězství nad Gornem. Jeho plán byl však překažen, Kan byl zabit bezejmenným hrdinou. Nakonec se v jeskyni nedaleko Montery odehrála i rozhodující bitva války, ve které bylo konečně rozhodnuto o vítězství lidí. Bezejmenný hrdina se nakonec stal novým myrtanským králem Rhobarem III. Myrtana byla opět sjednocena pod jeho nadvládou, včetně Montery.

Městská vláda Editovat

828

Palác sídlo vládce města

Zdá se, že před velkou skřetí válkou spravovali město paladinové. Za skřetí nadvlády se zde vystřídali jako vládci, již zmiňovaní Varek a Kan. Doba jejich vlády byla krutou tyranií, žádný člověk ve městě až na žoldáky nebyl svobodný a nebylo mu dovoleno nosit zbraň. Otroci pod přísným dohledem pracovali na farmách a na vykopávkách chrámu, pravidelně byli také střídáni, na farmách si totiž otroci odpočinuli. Povinností žoldáků bylo plnit skřetí příkazy, za to jim Skřeti nezasahovali do jejich samosprávy. Nyní je město znovu opět svobodné a pod kontrolou Myrtany.

Ekonomika Editovat

967

Jedna s farem na předměstí

Montera byla díky vynikající poloze ve středu království rušným a ekonomicky prosperujícím městem. Město leželo na křižovatce obchodních cest, nejdůležitější byla obchodní cesta z Varantu, vedoucí na sever dále do Nordmaru. Také sem vedla cesta s východního pobřeží. Pilířem monterské ekonomiky byl zřejmě obchod s obilím, na farmách se také díky dobytku vyprodukovalo mnoho mléka. Město bylo lákadlem také mnoha zahraničních obchodníků, za skřetí nadvlády se zde, podobně jako v jiných městech, dařilo Hashisinům. Tito varantští kupci obchodovali ve městě především s artefakty.

Obyvatelstvo Editovat

Za skřetí nadvlády se zdejší společnost dělila na tři hlavní vrstvy. Skřeti byli majoritní vládnoucí vrstvou, nadřazenou lidem. Žoldáci sloužili jako skřetí vojáci a hlídači ve městě a spravovali i farmy. Někteří se žoldáků se uplatnili také jako gladiátoři ve zdejší aréně. Nejnižší vrstvou, postrádající jakákoliv práva, byli samozřejmě otroci. Ti museli bez debat plnit veškeré rozkazy. Pokud by bylo město osvobozeno, skládalo by se jeho obyvatelstvo převážně ze strážných, osvobozených otroků, obchodníků i žen. Před válkou byli ve městě přítomní i paladinové a je možné, že jsou zde přítomni i v současnosti.

Přírodní podmínky Editovat

967

Město v noci

Montera jak již bylo zmíněno leží v úrodném středozemí Myrtanského království. Zatímco na východě i jihu obklopují Monteru vysoké hory, oddělující středozemí od pobřeží, oblast na severu od města je rozsáhlým údolím. Právě zde ležela většina farem patřících městu a bylo zde nejvíce zemědělské půdy. Na západ od města se pak toto údolí proměňuje v rozsáhlý les, za kterým se opět nacházejí vršky a za nimi již leží západ království s vesnicí Silden. Údolí je na severu nakonec uzavřeno horami, přes které prochází průsmykem cesta vedoucí ke Gothe. Počasí je zde mírné, občas zde podobně jako v celé království prší.