FANDOM


Mágové Ohně jsou Innosovými zástupci na povrchu zemském, šíří jeho učení a ovládají magické síly, působí jako léčitelé, soudci a královští poradci.

25

Obrázek mága Ohně v vznešeném rouchu

Historie řádu Editovat

Co se týče historie řádu jsou prameny poněkud rozporuplné. Není dokonce ani zcela jisté, jestli první mágové Ohně začali působit za vlády Rhobara I. a nebo již před jeho vládou. Podle Slova Božího byli na začátku vůdci lidu kněží, mezi nimi však nastaly rozbroje a vznikly dva řády, Ohně a Vody. Bohužel jsou pro nás dnes již tyto informace těžko doložitelné. S určitostí můžeme říci, že první klášter mágů Ohně byl založen v Nordmaru, na místě kde se Innos poprvé zjevil králi Rhobarovi I. Legendárním dvorním mágem krále Rhobara I., byl pravděpodobně kněz a filosof Barthos z Laran, mj. i autor knihy Tajemství magie, kde popisuje vlastní podstatu magie a její využívání člověkem. Mágové Ohně se brzy stali velmi rozvětvenou církevní organizací, byl založen i klášter na Khorinisu a další chrámy téměř ve všech myrtanských městech. Mágové Ohně se podíleli na tvorbě bariéry kolem Hornického údolí i kolem hlavního města. Také se účastnili války proti skřetům, kde většina přišla o život. Velkou ztrátou pro řád bylo zničení runové magie nekromantem Xardasem. Nakonec však řád opět prožije obrození a v obnoveném impériu krále Rhobara III. hrají opět důležitou roli, byť již nejsou schopni nikterak omezit absolutní moc krále.

Organizace církve Editovat

Církev Ohnivých mágů je velmi rozvětvená a v různých zemích značně ovlivněná místními kulturami. Innosova církev je formálně jednotná, ve skutečnosti tomu však není. Za nejvyšší hlavu Innosovi církve je alespoň v Myrtaně uznáván Vengardský nejvyšší mág, avšak ve skutečnosti ovládá jen církev v samotné Myrtaně. Hlavní město je tedy náboženským centrem říše. Zde sídlí Nejvyšší mág. Jeho moci však podléhají chrámy v ostatních myrtanských městech. Chrám ve Faringu pravděpodobně spravuje církevní oblast od hradu po Gothu. Centrální chrám pro vnitrozemí se pak nachází v Monteře a centrální chrám pro západ v Geldernu. Geldernští mágové nabyli velké moci a jsou pověřováni i správou celého města.

Za nejvyšší církevní autoritu v Nordmaru je považován Nejvyšší mág z místního kláštera. Zdejší klášter pečuje o poutníky a pomáhá potřebným. Je to největší studnice vědomostí na světě a probíhají zde neustále studia.

Zcela autonomní je i církev na Khorinisu. Ta je podobně, jako v Nordmaru, semknutá kolem místního kláštera, nacházejícího se přibližně ve středu ostrova. Ve zdejší komunitě vládnou naprosto jiné zvyky než u jejich bratří na kontinentě. Není zde jen jedna hlava kláštera, ale je tu tzv. Nejvyšší rada, která je volena z nejlepších mágů na ostrově. V radě zasedá neurčitý počet mágů, nejvýše postavení tři však vedou celý klášter.

Úkoly a cíle řádu: Editovat

Mágové jsou Innosovými posly a zástupci. Jejich hlavní povinností je šířit víru v Innose. Jejich pomocníci jsou Innosovi válečníci - paladinové. Mágové zastávají vysoké hodnosti v soudnictví, protože jsou schopni díky svým vjemům rozpoznat lež od pravdy. Jsou také léčiteli a jejich povinností je pomoci každému potřebnému. Mágové jsou podřízeni pouze Innosovi a jeho náměstku na zemi, myrtanskému králi. Bohužel mágové často zneužívají své moci, mnozí jsou arogantní a jednají s lidem jako s havětí, neplní své povinnosti pomoci potřebným a klášter na Khorinisu dospěl dokonce tak daleko, že nepouští obyčejné obyvatele ani dovnitř a všichni, kdož se chtějí dát do jejich služeb, musí dokonce zaplatit tučný příspěvek v hodnotě 1.000 zlatých a jedné ovce.