FANDOM


505
Lord Hagen
Životopisné údaje
Cech

Paladin

Hodnost

Velitel paladinů, Dočasný místodržící Khorinisu

Národnost

Myrtaňan

Lokace

Khorinis

Lord Hagen byl čestný muž, vysoce postavený paladin, na čas místodržící ostrova Khorinis. Věrně sloužil králi Rhobarovi II. i Rhobarovi III.

Životopis

Khorinijská expedice

Hagen

Lord Hagen na Khorinisu

Lord Hagen byl jedním s nejvyšších generálů a důvěrníků krále Rhobara II. Hagen se pravděpodobně na pevnině účastnil mnoha bitev proti skřetům, dokonce byl svědkem začátku obležení Vengardu. V té době byla bariéra v Hornickém údolí stržena, a impériu se nedostávalo zásob magické rudy, navíc byla králova flotila až na jednu galéru Esmeraldu zničena. Král vymyslel riskantní plán, Hagen se stovkou paladinů se měli nalodit a vyplout na Khorinis, tam měli loď naplnit magickou rudou a vrátit se zpět. Králův rozkaz byl vykonán a paladiné přibyli do Khorinisu. Zpočátku byl jejich příchod vítán s velkými nadějemi, Hagen se svými muži se usadil v Horní čtvrti a stal se faktickým místodržícím celého ostrova. Jakmile zabezpečili paladini své postavení ve městě, vyslal Hagen expedici pod velením Garonda, aby obsadili Starý hrad v kolonii a pokračovali v těžbě. Bohužel kolonie byla ovládnuta skřety, kterým pomáhali draci, ti naprosto zničili podhradí hradu, a Garond jen stěží hrdinně držel hrad pod hordami skřetů. Hagen brzy vyslal do kolonie bezejmenného hrdinu, aby mu přinesl důkaz o přítomnosti temné armády v kolonii. Ten mu důkaz skutečně přinesl a Hagen se poté osobně vypravil proti armádě skřetů, bohužel se podrobnosti o jeho tažení neví, Khorinis sice podle výpovědi Thoruse padl, avšak Hagen zůstal nějakým způsobem naživu a později se připojil k novému králi Rhobaru III.

Hagenova vláda na Khorinisu

42

Lord Hagen chystající svá vojska na tažení do Hornického Údolí

Za své vlády na ostrově se musel Hagen potýkat s mnoha problémy, především pak povstáním velkostatkáře Onara, který si dokonce najal žoldáky, vedenými Leem, na svou ochranu a nakonec ovládl polovinu ostrova. V samotném městě byl Hagen a jeho muži značně nepopulární, jelikož zabírali obchodníkům zbraně, aby si občany usmířily, platili paladini ubytování ve městě všem poutníkům a obchodníkům a v šibeniční ulici se čepovalo jedno pivo zdarma. Tím však paladini připravili o obchody místní hospody. Hagen úzce spolupracoval s klášterem ohnivých mágů na ostrově. Hagen byl mužem inteligentním a velmi statečným, avšak byl to paladin ze staré školy, zaslepen naprostou vírou v Innose, která u něj přerůstala až v fanatizmus. Je také zajímavé že Hagen je jedním z mála, kteří vlastní šlechtický titul, je možné že Hagen náležel i k vysoké šlechtě u králova dvora. Může se však i jednat o titul, který mu král udělil za věrnou službu.

Invaze na Jižní ostrovy

422

Lord Hagen na Argaanu

O několik let později po událostech na Khorinisu se Hagen vrátil do Myrtany a připojil se ke králi Rhobaru III., který opět sjednotil Myrtanu, uzavřel pakt s Nordmarem a dobyl Varant. Po tomto úspěchu se král a jeho armáda nalodili a vypluli proti Jižním ostrovům. Hagen a Lee, kdysi rivalové v občanské válce na Khorinisu, nyní dva nejvyšší velité královské armády, si začali dělat starosti o svého krále, který se náhle jevil neschopným jakékoliv akce. Král byl totiž za záhadných okolností proklet. Jen díky Hagenovi a Leemu se podařilo dobýt strategicky důležitý přístav Thorniaru na severu Argaanu. Díky králově netečnosti, byli Hagen a Lee nuceni vést válku sami. Hagen se stal, jak se zdá regentem království, toho využil Drurhang a očernil královy přátele Diega, Miltena, Lestera a Gorna. Lord Hagen je pak vyhnal od dvora. Hagen se také dozvěděl o existenci chrámu Bohyně. Vyslal svého nejlepšího špeha Dantera, aby chrám s jeho Božskou kovárnou objevil.

Nepokoje v Thorniaře

Hagen poté vytáhl na jih, kde zahájil dlouhou bitvu v Thorniarské rokli. Proti Hagenovi se zde postavil lord Gawaan, bratr argaanského krále. Bitva trvala několik dní, když přišla Hegenovi zpráva, že Drurhang povstal proti králi a pokusil se jej zavraždit. Hagen se okamžitě vypravil do Thorniary, aby osobně potlačil nepokoje ve městě, bitva v rokli byla zatím ztracena. Hagen nyní sebral své nejlepší muže a zatlačil Drurhangovy žoldáky až do bašty, byla to však léčka. Armádě zaútočila do týla horda nemrtých od Thorniarské rokle. Ztráty byly obrovské a Hagen sám padl do zajetí Drurhanga. Hagen byl poté uvězněn v kobkách pod arénou, spolu s ním zde byli uvězněni i Diego a Milten, všichni tři byli otráveni nápojem, který způsobil otupení. Drurhang je totiž hodlal pro pobavení svých mužů osobně zabít v aréně.

Naštěstí Hagenovi pomohl z této patálie vyvolený muž s Feshyru. Hagen s Diegem a Miltenem pak byli bezpečně dovedeni zpět do hradu. Vyvolený poté navrátil králi RHobarovi dočasně zdravý rozum a ten všem vysvětlil jak se věci mají a v čem spočívá jeho záchrana, nařídil Hagenovi, aby přinesl amulet Spáče, který byl v chrámu. Ten však byl obsazen Beliárovými kultisty.

Předchůdce:
Larius
11 Správce Khorinisu
Vládnul asi měsíc?
11 Nástupce:
Lord André