FANDOMKhorinis
802
877
233
Znak města Mapka města
Status: Město
Země
 - Region
 -Poloha
Ostrov Khorinis
 - Údolí Khorinisu
 -Západní pobřeží ostrova
Vláda města
 - Správce města
 - Centrum

 Larius
 -Radnice
Počet čtvrtí Tři
Informace o obyvatelstvu
 - Počet obyvatel
 - Náboženství

160-170 (G2:Addon)
 - Innosův kult

Khorinis je hlavním a jediným městem a střediskem myrtanské správy, stejnojmenného ostrova. Khorinis také proslul jako jeden z nejvýznamnějších přístavů Myrtany, kam se plavili námořníci a obchodníci s celého světa. Krom toho je Khorinis třetím největším městem co do rozlohy, hned po Thorniaře a Vengardu a patrně nejlidnatější město světa.

Popis města Editovat

Khorinis byl podle svých obyvatel dělen do tří čtvrtí. Každá čtvrť byla sídlem jiného městského stavu (tj. třídy). Byla to Horní čtvrť na východě města, Dolní čtvrť ve středu města a přístav na západě města. Všechny čtvrtě od sebe byly nenápadně oddělené. Město celkově se pak skládalo přibližně ze čtyřiceti budov. Domy byly natěsnané jeden na druhém, mezi hradbami, se dvěma branami a asi třinácti věžemi. V následujících odstavcích si stručně popíšeme jednotlivé čtvrtě.

Horní čtvrť Editovat

878

Horní čtvrť

Horní čtvrť se nacházela ve východní části města. Byla sídlem městské aristokracie, vlády a soudu a bohatých obchodníků. Nejnápadnější budovou zde byla jistě radnice, centrum městské správy. V okolí se nacházely nejvelkolepější domy města, patřící nejbohatším občanům. Radnice byla obklopena zahradou, která tvořila jednu z mála zeleně ve městě. V okázalé čtvrti se pak nacházelo rozlehlé dlážděné náměstí. Vstup do čtvrti zajišťovala jediná brána, neustále hlídána buď domobranou a později paladiny.

Dolní čtvrť Editovat

879

Obchodní ulice v Dolní čtvrti

Dolní čtvrť byla sídlem střední třídy řemeslníků a obchodníků. Tato část města se nacházela přibližně ve středu města, natěsnána mezi Horní a Přístavní čtvrť. Do této části města vedly dvě městské brány, jediné vstupy do města, tudíž žádný návštěvník nemohl čtvrť minout. Od Horní čtvrtě byla Dolní oddělena hradbou, zatímco do přístavu vedla jediná ulice, zvaná Přístavní. Mezi zajímavosti čtvrtě patřil malý chrám s náměstím, kde lidé poslouchali kázání mágů. Dominantou čtvrtě a celého Khorinisu pak byly zdejší kasárny.

Přístav Editovat

880

Pohled na přístav

Přístav tvořil poslední a nenuznější čtvrť Khorinisu. Tato část města byla sídlem městské spodiny a chudiny. Kriminální činnost zde byla tak velká, že čtvrť nebyla ani pod dohledem městské stráže. Většina lidí zde žila ve velké bídě, přesto byl však přístav největším lákadlem města. Nacházel se zde totiž proslulý myrtanský nevěstinec Červená lucerna, který údajně lákal námořníky s celého světa, aby zde strávili noc po boku krásných dívek.

Historie Editovat

Zlatý věk Khorinisu Editovat

884

Kasárny, strategicky důležitá pevnost

O rané historii města Khorinis víme jen velmi málo. Podle všech dostupných informací se zdá, že ostrov byl připojen k Myrtaně za vlády Rhobara I. a za jeho vlády bylo založeno i město jako středisko správy nad ostrovem. Zajímavostí je, že relativně mladé město se brzy rozvinulo v jedno z největších a nejlidnatějších celého světa. Tento rozkvět samozřejmě souvisel s objevem ložisek magické rudy v Hornickém údolí, na jihovýchodě ostrova. Veškerá vytěžená ruda pak putovala z Hornického údolí do města, kde byla naložen na lodě. Do města pak bylo dováženo myrtanské obilí. Rychlý rozvoj těžby v Hornickém údolí přilákal mnoho kolonistů, kteří hledali nový domov a práci, což zřejmě značně přispělo k růstu města.

00000003

Esmeralda, kotvící v Khorinisu

Za Rhobarova syna - Rhobara II. se stal královským místodržícím a správcem města Larius. V té době však byla Myrtana nucena čelit největšímu nebezpečí za celou svou existenci - invazi skřetů. Rhobar II. přišel díky ztrátě Nordmaru o své tamější doly. Aby zajistil, že se podobná situace nestane na Khorinisu, vyslal sem dvanáct mágů, kteří nad Hornickým údolím vytvořili magickou bariéru. Ta však dosáhla nevídaných rozměrů, díky zhoubným vlivům arcidémona Spáče. Tím se dostal král do nezávidění hodné situace a musel splnit požadavky trestanců, kteří ovládli Hornické údolí a dodávat jim vše co si přejí výměnou za každoměsíční dodávky rudy. V Khorinisu však vše fungovalo jako dřív.

Skřetí hrozba a úpadek města Editovat

42

Paladinové, chystající se na tažení proti skřetům

Deset let co bariéra stála nad Hornickým údolím, pokračoval život v Khorinisu stejně jako dřív. Brzy se však mělo ukázat jak moc je město odkázáno na prosperitu těžby magické rudy. Bezejmenný trestanec porazil Spáče a bariéra padla. Došlo hned k explozi událostí, které zapříčinily úpadek Khorinisu. V prvé řadě, po pádu bariéry zaplavili údolí města hordy trestanců, kteří nyní ohrožovali obyvatelstvo a plenili kde se dalo. Zvenčí městských hradeb si tak nikdo nemohl být jistý životem. Spáč před svým pádem stačil přivolat novou hrozbu. Hornické údolí bylo zaplaveno armádou temnot, vedenou draky. Dodávky magické rudy do Myrtany se úplně zastavily.

Král Rhobar se rozhodl jednat. Okamžitě vyslal na ostrov expedici stovky paladinů, kteří měli obnovit pořádek na Khorinisu a zajistit další přísun magické rudy. Loď Esmeralda přistála v khorinijském přístavu a lord Hagen, velitel expedice obsadil radnici. Larius byl odklizen do ústraní a Hagen převzal skutečnou vládu nad městem. Hagen pak vyslal vojenskou výpravu, aby se ujala Starého hradu a pokračovala v těžbě. Khorinijští Skřeti, podporováni draky však hrad oblehli a nejenže těžba byla zhola nemožná, ale Hornické údolí bylo zcela odříznuto od města.

885

Přístavní ulice v noci

Problémy ve městě na sebe nedaly dlouho čekat. Díky válce se skřety, bylo zničeno myrtanské loďstvo, námořní obchod, na kterém bylo město závislé se zcela zastavil. Díky nedostatku potravin, začali domobránci doslova plundrovat farmy. Velkostatkář Onar si však najal žoldáky z Hornického údolí a odmítl městu dodávat své produkty. Onar také ovládl několik farem ve svém okolí. Díky tomu bylo město závislé na produkci dvou malých farem v bezprostředním okolí. Ceny ve městě vyletěly nahoru a hrozilo, že pokud se situace nezlepší, vypukne hladomor. Ve městě vládla pochmurná nálada a na morálce lidem nepřidávalo ani to, že v okolí města byly viděni první skřeti. Do toho všeho začali ve městě záhadně mizet lidé. Nakonec však bezejmenný hrdina porazil draky a společně se svými přáteli opustil na Esmeraldě Khorinis.

Další osud města a současnost Editovat

Khorinis

Město Khorinis z ptačí perspektivy i s popisky některých významných budov, ulic a míst.

Po hrdinově odchodu chystal lord Hagen výpravu do hornického údolí, aby vyprostil Starý hrad z obležení. O výsledku tohoto tažení nic nevíme, lord Hagen však přežil. Thorus se později v Myrtaně vyjádřil, že po odplutí Esmeraldy dobyli skřeti ostrov a jeho obyvatele buď povraždili a nebo zotročili. Zotročené pak převezli na svých otrokářských galejích do Myrtany. Je možné, že skřeti ovládli jen okolí Khorinisu, zatímco město bezpečně vzdorovalo díky svým hradbám. Nemůžeme však s jistotou tvrdit, že tomu tak skutečně bylo. Podle nejnovějších zmínek z Arcanie, však můžeme soudit, že město i ostrov jsou nyní opět pod vládou Myrtany. V popisku u magické rudy se píše, že právě khorinijská ruda pomohla novému myrtanskému králi Rhobaru III. v jeho vzestupu.

Městská vláda Editovat

230

Radnice, centrum města

Samospráva města byla v Khorinisu mnohem více patrná, než tomu bylo v kterémkoliv jiném myrtanském městě. Bylo tomu tak především díky poloze města. Ostrov Khorinis se podle všeho nacházel od pevniny minimálně tři týdny cesty po moři. Je tedy jasné, že zatímco myrtanská města byla pevněji podřízena myrtanskému králi, u Khorinisu to tak být nemohlo. Město a celý ostrov měly rozsáhlou autonomii. V čele města a ostrova stál místodržící jmenovaný králem, který byl vybaven rozsáhlými pravomocemi. Víme tak, že Larius mohl jménem krále vydávat propustky do města, aby zabránil vstupu do města pobudům a chudině. Krom toho měl Khorinis vlastního soudce, který mohl jménem krále vynášet rozsudky. Tento systém měl však značně odstředivé tendence k decentralizaci. Vzmáhala se zde korupce a úplatkářství. Nehodný khorinijský soudce vynášel nespravedlivé verdikty. Přesto však především Rhobar II. do samosprávy města významně zasahoval. Především jmenování lorda Hagena bylo klíčové. Larius sice zůstával nadále formálně místodržícím, ale skutečným vládcem byl Hagen. A i přesto, že paladinové nebyli u khorinijského lidu příliš v oblibě, došlo k určitému zlepšení. Byl vytvořen vojenský soud, v jehož čele vstanul Lord André. Navíc byla zpřísněna organizace domobrany a jejich výcvik.

Občanství Editovat

Občanství bylo dalším zajímavým prvkem Khorinisu. Občan města se těšil všem privilegiům, mohl vstupovat do Horní čtvrti a svobodně cestovat. Měl také větší vážnost před soudem, než cizinci. Občanství se zřejmě dědilo z otce na syna, ale bylo jej možné i získat. Pokud se některý cizinec chtěl stát občanem, musel se vyučit u některého z mistrů, k přijetí do učení však musel získat souhlas ostatních mistrů ve městě.

Ekonomika Editovat

882

Khorinijské tržiště

Khorinis byl bohatým a ekonomicky prosperujícím městem. Hlavním zdrojem bohatství byl vývoz magické rudy. Magická ruda sice patřila státu, avšak mazaní obchodníci našli jiný způsob jak na ní vydělat. Například obchodník Fernando vlastnil několik obchodních lodí, které převážely magickou rudu s Khorinisu do Myrtany. Obchodníci Fernandova typu si tak přišli díky přepravě rudy na nemalé zisky. Naproti tomu v okolí města byla sice spousta farem, avšak tyto farmy mohli uživit jen část ostrova. Zbytek chybějícího obilí byl dovážen z Myrtany. Khorinis tak své prosperitě vděčil především námořnímu obchodu.

Obyvatelstvo Editovat

881

Noční život ve městě

Obyvatelstvo města je velmi pestré. Nejvyšší městkou vrstvu tvoří aristokracie a zámožní obchodníci sídlící v Horní čtvrti. Střední vrstvy města, kterými jsou obchodníci, řemeslníci a ostatní občané sídlí v Dolní čtvrti. A konečně městská spodina, ve které se vyskytují i největší kriminální živly žijí v přístavní čtvrti, do které nezasahuje ani vliv stráží. V době války se skřety byla do města dosazena posádka paladinů v čele s lordem Hagenem, který se stal faktickým novým vládcem města i celého ostrova. Co se týče národnostního složení obyvatelstva, ve městě převládají Myrtaňané, avšak najdeme tu mnoho přistěhovalců z Jižních ostrovů.

Kultura a pamětihodnosti Editovat

883

Chrám

Khorinis patří mezi největší a nejzajímavější města světa. Centrem tohoto města je velká radnice sídlící v Horní čtvrti. Radnice je patrová budova, ve které sídlí místodržící ostrova a nacházejí se zde administrativní úřady. Napravo od Radnice se nachází dům soudce. Dominantou celého města je však kasárna, de facto je to mohutná městská pevnost. V Kasárnách se nachází velitelství městské domobrany, městské vězení a obytné prostory pro domobranu. Pod kasárnou se nachází městské tržiště. V dolní čtvrti se také nachází Adanův chrám, který je jedinou náboženskou svatyní ve městě. V přístavní čtvrti se nachází proslulý Khornijský bordel Červená lucerna, kde námořníky i měšťany obsluhují krásné dívky. Mimo vlastní město se nachází velký válečný přístav. Předměstí Khornisu tvoří Lobartova farma, s rozlehlými zemědělskými pozemky. Khorinis se také chlubí vlastní kanalizací, o jejíchž existenci ví jen málokdo, je nutno podotknout že vlastní kanalizaci nemá ani hlavní město Vengard. V celém městě se nachází nespočet obchodů, zaměřených na všechna možná odvětví a mimo jiné se zde nachází i hotel a dvě hospody. Celé město je chráněno pevnými hradbami a dvěma branami. Ve městě je možno nalézt i několik děl na obranu před útokem z moře.

Přírodní podmínky Editovat

768

Khorinis a jeho okolí

Město Khornis leží na východním pobřeží ostrova. Je skvěle bránitelné před nepřítelem, z východu jej totiž omývá Myrtanské moře a na západě mu krom městských hradeb zaručují ochranu i vysoké hory. Podnebí je na území města i ostrova převážně mírné. Zatímco na sever od města se nacházejí kopce a lesy, jihovýchod je spíše zemědělskou oblastí.