FANDOM


00000004

Mapa Myrtany

Historie Myrtany byla bouřlivá a krvavá. Myrtana vedla četné války, vždy si udržovala pozici nejmocnějšího státu světa a vždy se snažil získat svrchovanost nad světem. Avšak ne vždy, Myrtana byla na vrcholu moci, především za Velké skřetí války utrpěla země mnoha příkoří.

Rané dějiny a založení Innosova království Editovat

O raných dějinách, před příchodem prvního krále Rhobara I., víme jen velmi málo. Avšak můžeme dokázat, že se Myrtana v rané době nalézala pod vlivem prastarých. Prastaří byli starověkým národem s podobnou kulturou jako Jarkhendarší, věřili však v Innose, i když je možné že věřili v oboje božstva, Innose i Adana. Jedinou dodnes dochovanou památkou po prastarých na území Myrtany je velký chrám vytesaný ve skále nedaleko hradu Trelis. Je to na samém jihu Myrtany.

Pozdějšími vládci Myrtany se stali skřeti. Skřeti zotročili veškeré obyvatelstvo na území Myrtany Ti nejlepší s lidí se stali gladiátory. Například velký Varantský vládce Zuben byl původně Myrtanský gladiátor, který si vysloužil věhlas u skřetů. Konec skřetí nadvlády přinesl nordmarský lovec Rhobar, vyvolený samotného Innose. Ten se skupinou svých věrných Nordmařanů získali na svou stranu lid a vyhnal skřety. Po jejich vyhnání bylo nastoleno Innosovo pozemské království.

Země pod vládou dynastie Nordmarské Editovat

Vzestup království Editovat

Myrtanskyznak

Starý státní znak Myrtany

Rhobar I. se stal prvním Myrtanským králem a také prvním světcem Innosovy církve, která jej později velmi uctívala. Rhobar vybudoval většinu myrtanských měst a hradů, včetně hlavního města Vengardu, jehož velkolepost oslňovala návštěvníky ze všech možných koutů světa. Rozhodující vliv v království získala nově založená Innosova církev Ohnivých mágů. Jejich chrámy byly vystavěny ve všech velkých městech. Innosovými válečníky a elitní složkou královské armády se stali paladini. Paladini podnikli i křížovou výpravu na Jižní ostrovy, kde zničili Beliárův chrám a paladin Dominique připojil ostrovy patrně k říši. Za vlády Rhobara byl k říši připojen i Khorinis a zde i v Nordmaru byly na králův příkaz vystavěny kláštery pro mágy. Došlo k velkému rozvoji kultury a král sám byl velkým mecenášem. Říše dosáhla mohutné prosperity a král odkázal svému synovi nezměrné bohatství.

Rhobar

Rhobar II., panovník, který měl velké ambice

Jeho syn Rhobar II. byl panovníkem, který byl zbožným Innosovým služebníkem a jeho pokorným sluhou. Král využil obrovského bohatství po svém otci k tažení proti Nordmaru, přičemž celou zemi ovládl. Již o tři roky později porazila královská vojska pod velením Leeho vojska Gellona a Lukora, vládců ve Varantu a celé pobřeží Varantu bylo připojeno k Myrtaně. Rhobar II. se stal faktickým vládcem celého známého světa, avšak jeho říše byla válkami vyčerpána a přesáhla hranice svých možností. Lid byl navíc zatížen obrovskými daněmi a téměř všude vypukaly proti Myrtaně vzpoury, které král bez milosti potíral. To byla pro skřety příhodná doba, kteří téměř bez odporu zlomili moc celé říše.

Skřetí invaze a okupace Myrtany Editovat

Vengard

Hlavní město Vengard, zničené skřetí válkou

Skřeti přešli velké severní hory a vpadli do Nordmaru, který rázem dobyli. Jakmile měli Nordmar pod kontrolou vpadli do samotné Myrtany. Královská vojska byla na všech frontách poražena a zatlačena. Nakonec skřeti dobyli vše až na východní pobřeží Myrtany. Skřeti pomohli i Hashishinům zbavit Varant myrtanské nadvlády. Na to padl do rukou skřetů i Khorinis a na Jižních ostrovech vypukla proti Myrtaně rozsáhlá vzpoura zemských pánů. Král Rhobar II. byl ochromený až neschopný. Skřeti prolomili i hradby hlavního města a král zachránil město jen spěšným vytvořením bariéry.

Na dobytých územích vládli skřeti pevnou rukou, mocní a vlivní lidé byli povražděni, všichni ostatní buď zotročeni a nebo se stali zrádci vlastního národa a stali se skřetími žoldáky. Velkým a pravým vládcem Myrtany se stal velitel Kan. Narozdíl od krále měl celou Myrtanu pod kontrolou a vládl jí s mocného hradu Faringu. Lidé museli odvádět vysoké daně a farmy i města byla skřety zničena. Proti skřetům se postavilo několik roajalistů ukrývajících se v lesích Myrtany. Nakonec, s příchodem bezejmenného přecházeli roajalisté pomalu, ale jistě do ofenzivy. Bezejmenný s Leem zabili Rhobara II. a hrdina zbavil svět vlivu bohů, poté odešel do jiné dimenze.

Občanská válka Editovat

V Myrtaně však ani teď nenastal mír. Celá země se rozpadla na několik městských států. Na západě se ustanovila svobodná a nezávislá města Geldern pod vládou Inoga a Silden pod vládou Anoga. Gotha a Faring se stali doménou Gorna válčícího s Thorusem. Thorus vládl Trelisu a Monteře, kterou spravoval Kan a nakonec ještě Cape Dune. Zbytek říše tedy hlavní město Vengard a Ardea byly ovládány neutrálním Leem, který byl skutečným regentem království. Nakonec se vrátil bezejmenný z jiné dimenze a celou občanskou válku ukončil. Skřeti byli poraženi a vyhnáni, a Myrtana sjednocena pod vlajkou Bezejmenného, který se stal králem Rhobarem III.

Nový vzestup říše za Rhobara III. Editovat

27

Rhobar III. nejmocnější s Myrtanských králů

Rhobar III. se brzy prosadil v celé Myrtaně, ukončil bitky mezi nordmarskými klany a předložil jim mírový pakt výhodný pro obě strany. Díky klidu na severní hranici si Rhobar III. uvolnil ruce pro tažení do Varantu. Varant rozdělen na městské státy, kde vládli haštěřící se králové nebyl schopen zorganizovat účinný odpor. Celý Varant během roku skončil v rukou Rhobara III., který se stal oprávněným králem Mindlandu. Během Rhobarovi kampaně za sjednocením Myrtany byl správce Jižních ostrovů lord Tronter poražen v bitvě v Krvavém údolí. Tím skončila vláda Myrtany na ostrovech a pán Ethorn se stal králem Erthonem VI. Rhobar III. chystal nyní útok proti Jižním ostrovům a v Mora Sul nalodil svou ohromující armádu.