FANDOM


Bakaresh
951
952
99
Znak města na teleportu Mapka města
Status: Chrámové město
Země
 - Poloha
Varant
 - Severovýchod Varantu
Vláda města
 - Správce města
 - Centrum

 Tizgar (Poslední zn.)
 -Beliarův chrám
Informace o obyvatelstvu
 - Počet obyvatel
 - Náboženství

cca 50 (G3)
 - Beliarův kult

Bakaresh je druhým největším městem Varantu, město se proslavilo především jako náboženské centrum Beliarova kultu, kam byl pro temného boha posílán pravidelný tribut od všech jeho věřících. Lidé věřili, že tak utiší Beliarův hněv. Podobně jako Jeskyně Osvícení, poskytovala spojení s Innosem, i zdejší chrám umožňoval spojení se svým bohem. Městečko pod chrámem bylo bedlivě střeženo a zdejší obyvatelé nepřipustili, aby nikdo narušil pořádek v poklidném chrámovém městě.

Popis města Editovat

Bakaresh není příliš velkým městem. Je možné jej rozdělit na dvě části, chrám a osadu pod ním. Tyto části města jsou odděleny pouze tím, že chrám nesmí navštívit nikdo bez svolení temných mágů. Město bylo krom chrámu tvořeno asi patnácti domy a stany, nemělo ani vlastní hradby. Díky absenci hradeb, však byly všechny přístupové cesty do města bedlivě střeženy. Na předměstí Bakareshe se nacházela oáza s osadou, patřící městu a samostatná vesnička Ben Sala.

Chrámový komplex Editovat

954

Beliarův chrám

Chrám v Bakareshi byl městskou dominantou, viditelnou daleko od pobřeží, věže chrámu byly viditelné i nad vysokými horami. Celý chámový komplex sestával ze tří velkých budov, které je možné označit za věže. Tyto věže byly vzájemně propojeny mosty. První věž, kde byl zároveň vstup do chrámu sloužila k obytným účelům, její útroby byly využívány také jako chrámová pokladnice. Druhá, již v pravém slova smyslu věž, má záhadný význam. Je to nejvyšší budova města, na jejímž vrcholu je vytesán trůn, možná se jedná o Beliarův pomyslný trůn. Konečně třetí budova, byl samotným chrámem Beliarovým. Kde sídlil správce města a kde se nacházel Beliarův oltář. Chrám mohl v případě útoku sloužit jako těžko dobyvatelná pevnost. Bakaresh se však většinou žádného útoku obávat nemusela, pověrčiví obyvatelé měli z chrámu očividně hrůzu.

Město Editovat

955

Pohled na městské náměstí

Osada pod chrámem byla nevelká, tvořena převážně malými přízemními domky a několika stany. Krom arény se zde nacházelo i řečniště, kde kázal některý s temných mágů o Beliarově víře a o tom, že Hashisiné jsou vyvoleným národem. Nechyběla zde ani klec pro otroky, Beliarova svatyně pro věřící a několik nádržek s vodou, sloužící pro osvěžení obyvatel. Osada byla od pobřeží oddělena ruinami, která dokazovaly staré osídlení této části země prastarými.

Historie Editovat

Zlatý věk města Editovat

953

Ruiny prastarých v Bakareshi

Ranné dějiny Bakareshe jsou velmi tajemné. Téměř nic nevíme, nemůžeme ani dokázat, že místní chrám je jedním z údajných čtyř Beliarových chrámů. Zdá se, že chrám byl spíše vystavěn v mnohem mladší době Hashisiny, aby uctili svého boha. Jediné co o městě ve staré době víme přesně, je že i zde stávala kdysi osada či městečko národa prastarých. Podobně jako všechny ostatní osady prastarých v celém Varantu, ani zdejší osada prastarých nebyla ušetřena velkou Adanovou povodní.

Je pravděpodobné, že nynější Bakaresh i chrám byly vystaveny Hashisiny. Co opět netušíme je, jestli bylo město za tažení Rhobara II. připojeno k Myrtaně. Co však víme jistě je, že když byl Varant sjednocen pod Zubenovou vládou, stala se Bakaresh svatým chrámovým městem. Právě sem museli všichni Hashisiné odvádět tribut, který měl usměrnit hněv temného boha. Jisté je, že se zlata, které zde bylo shromažďováno žili i zdejší temní mágové. Bakaresh měla však v té době stála i před těžkými problémy. Oáza na jihu byla dobyta Nomády, zatímco sever z Ben Sala čelil invazi nemrtvých, kteří byli probuzeni otevřením chrámu prastarých skřety.

Současnost Editovat

958

Aréna v Bakareshi

Zdá se, že po Zubenově smrti tento zlatý věk města, ale i celého Varantu skončil. Země byla nakonec dobyta novým myrtanským králem Rhobarem III., takže se zdá, že i Bakaresh je nyní pod myrtanskou nadvládou. Poslední zmínkou o Bakareshi je, že jistý aragaanský obchodník Gerrick ze Stewarku, získal s Bakareshe několik vzácných svátostí bohů.

Městská vláda Editovat

Vláda Bakareshe byla čistě církevní, nejvyšší mág chrámu byl zároveň i správcem města. Temní mágové měli nad obyvateli města absolutní kontrolu. Bez jejich svolení nesměl nikdo navštívit chrám a záleželo pouze na jejich rozhodnutí, kdo bude moci ve městě poklidně žít. Když se mágům někdo znelíbil, mohlo se klidně stát, že jej dali jednoduše popravit. Ve městě nebyli cizinci, zvláště ti bez zlatých vítáni a byli bedlivě sledováni zdejší stráží, fanaticky oddanou mágům. Obyvatelé města byli povinni odvádět do chrámu pravidelný tribut pro Beliara, z těchto peněz však ve skutečnosti žili mágové. Obchodníci města se předháněli o to, kdo bude v oblibě u mágů, věděli, že by pak získali výsadní postavení nad ostatními obchodníky. Nyní má město zřejmě myrtanského místodržícího.

Ekonomika Editovat

956

Ulice obchodníků ve městě

Bakaresh byla díky tributu velmi bohatým městem. Tribut z mnoha varantských osad stačil na to, že chrámové místnosti zářily po zlatě. Nebyl však bohatý jenom chrám, i zde se vedlo obchodu. Bakaresh byla totiž položena na jedné z obchodních cest, vedoucích sem až z Myrtany. Ve městě se obchodovalo nejen s otroky, s artefakty prastarých, ale také s provotřídními zbraněmi z Ben Sala. I zdejší aréna vynesla nemalé částky. Je možné, že v nynější době se zde daří i námořnímu obchodu.

Obyvatelstvo Editovat

959

Jedna z ulic v noci

Bakaresh nebyla příliš lidnatým městem. Majoritní vrstvu, zde jak již bylo řečeno tvořili temní mágové. Díky významu chrámu, zde bylo přítomno i mnoho strážných, kterých zde bylo více než v jiných městech. Obchodní živel tvořilo mnoho kupců, obchodujících se vším hodnotným. K důležitým vrstvám patřili i gladiátoři, starající se o obveselení obyvatelstva. Chybět nesměli ani otroci, starající se o své pány a v chrámu bylo i několik žen, tanečnic, které tančily pro potěchu mágů.

Přírodní podmínky Editovat

957

Město v noci

Město Bakaresh bylo položeno na pobřeží Myrtanského moře, na severovýchodním cípu země. Díky tomu bylo i nejvýchodněji položenou varantskou osadou. Bakaresh neměla vlastní hradby, možná i protože nebyly potřebné. Město totiž bylo položeno na výhodném místě mezi horami. Hory se táhly po všech stranách města, krom té západní s mořem. Severní cesta z města vedla k zálivu, kde se již poušť postupně měnila v úrodnější půdu s mnoha rostlinami a stromy. Jižní cesta z města pak vedla na jih k úrodné oáze a do města Mora Sul. Podnebí Bakareshe bylo tak jako v celém Varantu suché a horké, ale zřejmě zde bylo ovzduší příjemnější právě díky moři.