FANDOM


Argaanské království
Arganskyznak
Ostrov Argaan
Ostrov Argaan
Hlavní městoSetarrif
Národy  Jižané, Myrtaňané, Skřeti
Státní zřízení Absolutní monarchie
 -  Král Ethorn VI.
Rozloha cca. 4 km²
Počet obyvatel cca. 300-400 (A:G4)
Náboženství:  Innosův kult
Adanův kult (v Setarrifu)
Kult Bohyně 
Měna Zlatý

Argaanské království je ostrovní království na jihovýchodě od Midlandu. Argaan je současně největším z Jižních ostrovů. V okolí ostrova se nacházejí další tři menší ostrovy, jsou to: Korshaan, Torgaan a Feshyr.

Název státu

Argaan je znám hned pod několika názvy. Oficiální titul krále zní král Argaanu, což je i název celého ostrova. Existuje však i několik dalších názvů. Obyvatelé nežijící na ostrovech označují všechny ostrovy obecně názvem Jižní ostrovy. Dříve se králové na Argaanu označovali titulem král ze Setarrifu. Myrtaňané tak dodnes krále nazývají. Důvod proto může možná být to, že králové Myrtany stále považují ostrovy za svou provinci. Tím, že nazývají argaanského krále panovníkem Setarrifu, možná chtějí dát najevo, že jeho skutečný nárok se vztahuje jen na jeho sídelní město.

Královský znak

485

Setarrif, hlavní město a sídlo krále na Argaanu

Zdá se, že Argaan nemá jednotný královský znak. Každé větší město má svůj vlastní znak. Proto můžeme za znak Argaanu považovat vlajku Setarrifské královské rodiny. Znak krále lze jen velmi těžko popsat. Zemskou barvou je purpurová, která byla symbolem vznešenosti. Na znaku je pak vyšit jakýsi symbol ve zlaté barvě. Nad symbolem jsou vyšity jakési čtyři výstupky, to možná může být znamením toho, že Jižní souostroví je tvořené celkem ze čtyř ostrovů.

Historie

  • Více o dějinách Argaanu zde

Ranné dějiny a Setarrifské království

561

Pradávný chrám Bohyně

Argaan byl před tisíci lety pravděpodobně kultovním centrem. Zdejší obyvatelé uctívali pradávnou bohyni, jejíž jméno se nepřipomíná. Pro bohyni byl vystavěn chrám v horách a sloužily jí dvojí služebnice - Ahn´Bael, což jsou vlastně harpyje a Ahn´Nosiri. Mezi oběma služebnicemi došlo ke konfliktu, díky rozdílným vizím o budoucnosti. Jedinou Ahn´Nosiri, která přežila byla Selena. Ahn´Bael také utrpěly těžké ztráty. Nejvyšší z nich, Xesha byla uvězněna v ledu v chrámu.

První zmínky o Setarrifském království, pocházejí ze stejné doby jako zmínky o Jharkendharu. Tehdy první král založil své město a království a válčil s Jhakendharem. Výsledek války není znám, avšak království zůstalo na dlouhá léta nedotčeno a zachováno až do vpádu Myrtany. S této doby pochází mnoho památek, po celém Argaanu jsou pozůstatky vlády prvních králů, většinou se jedná o staré kulaté věže - hlásky.

Období myrtanské nadvlády

489

Zámek nad Stříbrným jezerem, vybudovaný Myrtaňany

Vláda Setarrifovců byla ukončena invazí Myrtany. Došlo k tomu pravděpodobně za vlády myrtanského krále Rhobara I. Tehdy lord Dominique porazil Jižany i skřety na Argaanu a připojil jejich království k myrtanskému impériu. Zatímco Setarrifovcům zůstalo jen jejich město, zbytek ostrova se brzy pomyrtanštil. Mnoho obyvatel přijalo víru v Innose, zatímco až do té doby byla oficiální vírou kult Adana. Myrtaňané také vystavěli nové hrady a města, za zmínku stojí Zámek nad Stříbrným jezerem, vystavěný za Rhobara II. Nevíme jestli myrtanští vystavěli i Thorniaru, pokud ne, tak jí alespoň z velké části přestavěli. Posledním myrtanským místodržícím byl lord Tronter.

Osvobození ostrova a nová válka s Myrtanou

476

Ethorn VI., současný král Argaanu

504

Rhobar III., Ethornův konkurent ve válce o ostrov

  • Více o válce na Argaanu zde

Po smrti posledního cizího krále nad ostrovy, Rhobara II. se jeho říše ocitla v občanské válce a začala se rozpadat. Lord Tronter neměl nad sebou žádnou moc, a proto se stal skutečně samostatným vládcem Argaanu ve jménu Myrtany. Argaanští baroni však rozpoznali svojí chvíli. Nejráznějším se ukázal Ethorn, pán Setarrifu a dědic starého království. Ethorn porazil Trontera v bitvě v Krvavém údolí a byl svým vojskem prohlášen za krále Argaanu. Setarrifovci se rázem stali opět vládnoucí vrstvou na Argaanu. Nemělo tomu však být na více než pár let.

V Myrtaně zatím nastoupil na trůn nový energický král Rhobar III., jehož cílem bylo obnovit staré impérium prvních dvou Rhobarů. Ve svém tažení si podmanil Varant a s pomocí diplomatického i vojenského nátlaku se mu podrobil i Nordmar. Poté myrtanské loďstvo vyplulo proti Argaanu. Myrtaňané porazili a zničili loďstvo Argaanu a obsadili Thorniaru. Poté byly vyslány dvě armády, jedna proti západním provinciím, kde však Bitva v Thorniarské rokli dopadla nerozhodně. Zatímco na východ se vydala mohutná armáda pod velením generále Leea, který oblehl Setarrif. Válka je stále v plném proudu.

Geografie

Argaan leží daleko na jihovýchodě od Myrtany. Celkově je asi o něco větší než Myrtana. Dá se rozdělit na zhruba dvě oblasti s odlišným klimatem. Zatímco na severozápadě vládne klima mírné, na jihovýchodě vládne klima tropické. Nejvyšším bodem ostrova je pohoří, zvané Bílý štít, nejnižším bodem je pak pravděpodobně rozsáhlá bažinatá oblast kolem Tooshoo. Interaktivní mapa Argaanu! Klikněte pro zobrazení lokace, kterou hledáte...

Klima a krajiny

574

Bílý štít, nejvyšší argaanské pohoří

Severozápad ostrova je podobného klimatu jako Myrtana či Khorinis. Jsou to rozsáhlé oblasti, plné lesů a luk, vhodné pro zemědělství, protože se zde nacházejí nejrozsáhlejší nížiny na ostrově. Uprostřed ostrova prochází pohoří Bílý štít, které je zasněžené a na jehož svazích na západní straně rostou jehličnaté lesy. Na jihozápadě se pak rozkládají rozlehlé bažiny kolem stromu vědomostí v Tooshoo. Východ ostrova jako by byl odlišný nejen svou kulturou, ale i klimatem. Na jihovýchodě se nachází rozlehlá vyprahlá oblast, zvaná Černá soutěska, nebo také Údolí smrti, toto údolí je extrémně nebezpečné. Nad údolím se na vysokém útesu tyčí klášter. Na sever od údolí se rozprostírá rozlehlá, nebezpečná tropická džungle. Na severu od džungle leží hlavní město Setarrif. Je třeba zmínit, že tyto oblasti jsou lidskou rukou téměř nedotčené a krom hlavního města a kláštera skoro neobydlené. Co má celý ostrov společný a co jej výrazně odlišuje od pevniny jsou vydatné dešťové srážky. Na Argaanu prší skoro pořád.

Vodstvo

Na ostrově nejsou příliš dlouhé řeky, řek protéká Argaanem asi kolem čtyř. Nejnápadnější vodní plochou na ostrově je Stříbrné jezero, které je svou rozlohou největším jezerem světa. Jezero zásobují vodou dvě říčky, které z něho pak vedou do moře. Argaan je obléván Jižním mořem, jak zvou zdější obyvatelé Myrtanské moře.

Obyvatelstvo

Argaan by se co do počtu obyvatel umístil pravděpodobně za Myrtanou a Khorinisem. Obyvatelstvo obývá především tři velká města, Stewark, Setarrif a Thorniaru. Největším a nejhustěji obydleným městem byla před válkou pravděpodobně Thorniara. Lidé na severozápadě se živí především zemědělstvím a obchodem. Tooshoo se stalo cetrem těch, kteří chtěli začít nový život. Nejvíce zastoupenými obyvateli jsou Jižané a za nimi Myrtaňané, kteří žijí především na západě. Netřeba opomenout také Skřety od Stříbrného jezera, kteří zde vedli pokojný život. Zajímavé je, že v minulosti zřejmě došlo k populační expanzi, díky níž mnoho lidí odešlo s hustě obydlených ostrovů na Khorinis.

Města a osady

Seznam Argaanských měst a osad

485
Setarrif
495
Thorniara
522
Stewark

# Osada Typ osady Počet obyvatel # Osada Typ osady Počet obyvatel

489
Zámek nad Stříbrným jezerem
577
Tooshoo
556
Klášter na Argaanu

1 Setarrif Hlavní město Zatím neznámo 4 Zámek nad Stříbrným jezerem Hrad cca. 30
2 Thorniara Velkoměsto cca. 90 5 Tooshoo Tábor cca. 30
3 Stewark Město cca. 50 6 Klášter na Argaanu Klášter cca. 10

Náboženství

556

Klášter na Argaanu

Lidé na Argaanu jsou zbožní a pověrčiví, stejně jako jejich druzi na pevnině. Na západě, silně ovlivněným Myrtanou převládá Innosova víra, náboženské centrum zdejších lidí je velkolepý Thorniarský chrám. V Setarrifu, kde vládnou staré zvyky a tradice je oficiálním náboženstvím Adanův kult. Klášter na jihu je zasvědcen pradávné bohyni, zdejší mniši jsou jedněmi s posledních následovníků bohyně. Na Argaanu také působí mnoho Beliárových okultistů, kteří způsobují nepokoje ve městech.

Politický systém

Argaan je dědičnou monarchií, přecházející s otce na jeho potomka, bez rozdílu zda je to dcera nebo syn. Nejvyšší autoritou v zemi je král sídlící v Setarrifu, jak se zdá alespoň nad svým městem má absolutní moc, dokonce i Adanova církev plní bez odporu jeho rozkazy. Král Ethorn si zabezpečil i kontrolu nad západními provinciemi, kde se vždy mohlo objevit nebezpečí, že se oblast připojí k Myrtaně. Ethorn totiž svěřil strategicky důležitý Zámek nad Stříbrným ostrovem ve středu ostrova svému bratru lordu Gawaanovi. Podle všeho se zdá, že setarrifští králové o území mimo jejich hlavní město příliš nedbají, protože v krajích kde je králova paže krátká vládnou neomezeně místní baroni. Celý ostrov se dá rozdělit na uskupení malých panství, které jsou spojeny pod královou vládou.

Zákony a právo

Každé panství má odlišné zvyklosti a tradice a místní baroni nevládnou vždy v souladu s královým přáním. Ani chování samotného krále není přliš příkladné, argaanský král se spíše než myrtanskému podobá despotům z Varantu. Násilné odvody do armády nejsou na ostrově žádnou raritou, přestože jsou vydávány za dobrovolné. O absolutní moci krále svědčí i fakt, žde dal ze svého hlavního města během obléhání vyhnat několik lidí do nebezpečné džungle. Skřeti jsou na ostrově považováni za podřadné a někteří jsou dokonce otroky.

Panství a regiony

Stewarské panství

522

Stewark, centrum stejnojmeného panství

Rozlehlé panství stewarských baronů se nachází na západě ostrova. Stewarští páni jsou vlastníci velkých pozemkových údělů. V jejich městě vzkvétal obchod. Sever jejich panstv byl zemědělskou oblastí s mnoha poli a farmami. Na jihu jejich panství prosperovovalo dřevorubectví. Nacházel se zde proslulý hostinec u Rozštěpené panny. Stewarský rod měl také své tradice, pouze jejich příslušníci mohli nosívat stewarský štít. Během války se lord Renwick pokusil podrobit Myrtaně. Stewarké panství se kulturně podobá Myrtaně.

Panství u Stříbrného jezera

Panství u Stříbrného jezera je rozsáhlým, málo obydleným regionem. Zdejším baronem byl bratr krále, lord Gawaan, který sídlil ve zdejším zámku. Sever panství je znám jako Krvavé údolí, kde byl poražen lord Tronter Ethornem a kde je sídlo loveckého cechu. Na severu údolí, probíhala jedna z bitev mezi Myrtanou a Setarrifskými, která dopadla nerozhodně. Pán Gawaan je velmi mocný, je velilem armády. Důkazem o jeho moci může být přímý zásah do suverinity Stewarkého panství, kdy nechal nedobrovolně naverbovat mnoho mužů panství do armády.

Thorniarský region

Thorniarské panství je asi nejvíce kulturně podobné s Myrtanou. Polovinu území panství zabýrá samotné město, které je největší na světě. Na jih od města se nacházejí malé vesnice a pole. Panství bylo odbyto myrtanským králem Rhobarem III., který nyní ve městě sídlí.

Tooshoo

Tooshoo je bažinou, zabýrající jihozápad ostrova. Nepatří k žádnému panství, jedná se o autonomní oblast, kde jsou nejvyšší vládnoucí vrstvou v oblasti mágové. Ti se však o dění v bažinách nestarají. Zdejší osada Černovodí pod stromem vědomostí je tak centrem všch lidí, kteří chtějí začít nový život. Ne vždy se jednalo o slušné lidi.

Východ ostrova

576

Džungle, která je součástí Setarrifského panství

Východ ostrova je málo obydleným regionem. Leží zde hlavní město Setarrif. Téměř všichni zdejší obyvatelé žijí ve městě, které je v současné době obléháno myrtaňany. Setarrif je kulturně podobený na půl pradávným zaniklým civilizacím, na půl pak Varantu. Na jihu této oblasti se nachází klášter, který má značnou atonomitu. Zdejší mniši uctívají pradávný kult bohyně.

Ekonomika

Severozápad ostrova je znám především jako zemědělská oblast. Zde vypěstované obilí, zelenia a ovoce však zřejmě neuživí celý ostrov, protože ten je částečně závislý na obchodu. Víme, že za války s Myrtanou se obchod zastavil a mnoho lidí trpělo hladem. Hojně rozšířenou plodinu jsou zde jablka, Jižní ostrovy jsou také známé pěstováním koření, které bylo rozváženo do celého světa. Krom koření se na ostrově pěstovala i ta nejlěpší tráva z Bažin. Dařilo se také obchodu s medovinou, která byla na Argaanu velmi oblíbená. Na Argaanu se nacházela jen omezená naleziště magické rudy, byla zde však velká naleziště zlata a železné rudy. Na ostrově bylo také značně rozšířeno dřevorubectví, zdejší řemeslníci patřejí mezi nejšikovnější na světě. Největší příjmy do státní pokladny plynuly z námořního obchodu.

Vojenská moc

Armáda

Elitou argaanské armády byli válečníci se Setarrifu, kteří nosívali nádherná pozlacená brnění. Nedílnou složkou armády byli i lučištníci. Vojáci byli většinou ozbrojeni meči a dýkami. Armáda byla podporována i dvorními mágy se Setarifu, kteří dokonce zničili část myrtanského loďstva, když se Myrtaňané pokusili vylodit na jihu Setarrifu. V dobách nouze byli do armády verbováni i lovci. V mnoha bitvách se osvědčil také cech bojovníků.

Loďstvo

Argaan měl i vlastní loďstvo. Argaanská flotila však nebyla dost silná na to, aby mohla čelit mnohem lepší myrtanské flotile. Dokonce Jižané přišli o svou vlajkou loď - Slzu ze Setarrifu. Argaanští páni v dobách nouze rádi zabavovali lodě obchodníkům, tak byla například zabavena Diegova loď, když připlul do Stewarku a to i přesto že se jednalo de facto o člun. Diego s výsměchem poznamenal, že s jeho lodí je nyní stewarská flotila dvakrát větší.

Kultura

Kultura a tradice

502

Thorniarská aréna

Argaanská společnost je velmi multikulturní. Setarrifští králové lpějí na straých tradicích a zvyklostech. V Setarrifu je zcela normální, že jsou ženy pšíslušníky mágů, což na pevnině považují za tvrdý hřích a kacířství. Téměr zde neexistuje jednotná víra, na východě převládá víra v Adana, zatímco na západě víra v Innose. Kultura na západě je jak již bylo zmíněno silně ovlivněna Myrtanou. Lidé zde mají obdobnou zábavu jako na pevnině, rádi navštěvují arénu a gladiátorské zápasy v Thorniaře. Obyvatelé západu se také pravidělně modlí k Innosovi a navštěvují jeho velký chrám v Thorniaře. Oblíbenou zábavou šlechty i mnoha obyčejných lidí je lov. Lidé také navštěvují hostince a rádi cestují.

Architektura

575

Stará věž, klasický příklad setarrifské architektury

I v architektuře se opět projevují dva odlišné směry. Nejstarší stavby, vystavěné králi ze Setarrifu mají většinou kruhový tvar, jedná se především o hlásky roztroušené po celém ostrově, s klenutými okny. Obdobné zříceniny se nacházejí ve Stewarku i pod Zámkem nad Stříbrným jezerem. Setarrif je nádhernou ukázkou jižanského slohu. Sestává s nádherných budov se zlatými kopulemi. Hradby jsou většinou omítnuty bílou omítkou.

Druhým směrem je myrtanský sloh, ten se projevuje na západě ostrova. Ukázkovým příkladem je Thorniara, jejíž hrad i chrám jsou myrtanským městům velmi podobné. Dokonce i aréna v Thorniaře byla vystavěna Myrtaňany. Jedinečnou architekturu má určitě skalní město Stewark. jeho vysoké až třípatrové domy se podobají pevnostem, mají většinou malá okénka.

495

Thorniara, zastupující myrtanskou architekturu

Cestování a doprava

Ani na Argaanu nejsou rozšířena jezdecká zvířata. Lidé většinou cestují pěsky, je možné, že na těžší náklady jsou zapřaženi voli. Cestování po souši není na Argaanu příliš rozšířené, pokud to lze, cestují lidé zásadně na lodích. Neprobíhá jen dálková doprava pomocí lodí, ale lidé cestují i kolem pobřeží ostrova. Největší přístav se nachází v Thorniaře na severu.